Actievoorwaarden: Start uw portefeuille bij Bolero en krijg uw makelaarsloon 3 maanden terugbetaald

Word gratis Bolero-klant tussen 1 januari 2024 en 31 maart 2024, bouw uw eerste portefeuille op en Bolero betaalt u het makelaarsloon van de aankooporders die u de eerste 3 maanden na de opening van uw rekening plaatst, terug in gratis makelaarsloon. Het gratis makelaarsloon is 3 maanden geldig na activatie ervan op uw Bolero-rekening. Er wordt tot maximaal 200 euro aan makelaarsloon terugbetaald.

1. Organisator

Deze actie wordt georganiseerd door Bolero – KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, hierna Bolero of de organisator genoemd.

2. Details van de actie

Bolero betaalt aan elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bolero-rekening opent en activeert tussen 1 januari 2024 en 31 maart 2024 het makelaarsloon van de aankooptransacties die hij/zij doet gedurende de eerste 3 maanden na de opening van de Bolero-rekening terug. Het betaalde makelaarsloon van de uitgevoerde aankooporders wordt terugbetaald onder de vorm van gratis makelaarsloon dat 3 maanden geldig is na de activatie van het gratis makelaarsloon op de nieuwe Bolero-rekening.

Om te bepalen of een klant in aanmerking komt voor deze actie houdt Bolero enkel rekening met de datum van de opening van de Bolero-rekening en de uitvoeringsdatum van de aankooptransactie(s).

Deze actie houdt geen verplichting in om een effectenportefeuille met een bepaalde minimale tegenwaarde over te brengen, een minimum cashbedrag over te schrijven noch om een minimum aantal aan beurstransacties te verrichten.

Deze actie geldt enkel voor natuurlijke personen en rechtspersonen die tijdens de actieperiode nieuwe klant worden bij Bolero. Ze geldt niet voor:

 • al bestaande Bolero-klanten,
 • al bestaande Bolero-klanten die een bijkomende rekening openen,
 • voormalige Bolero-klanten die minder dan drie maanden voor het openen van een nieuwe rekening onder deze actievoorwaarden, hun klantenrelatie met Bolero hadden beëindigd.

Enkel natuurlijke of rechtspersonen die aanvaard worden volgens het klantenadministratiebeleid van Bolero kunnen klant worden.

Personeelsleden van KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, en al zijn dochtervennootschappen komen ook in aanmerking voor de actie.

3. Openen en activeren van een Bolero-rekening

Een Bolero-rekening is een geldrekening met een effectenrekening (hierna “Bolero-rekening” genoemd). Op een Bolero-rekening wordt geen bewaarloon aangerekend. De dienstverlening van Bolero behelst geen beleggingsadvies of vermogensbeheer. Bolero beoordeelt dus niet de geschiktheid van de verrichting m.b.t. de financiële instrumenten voor de klant. De dienstverlening van Bolero aan de klant beperkt zich tot het louter ontvangen, doorgeven en uitvoeren van door de klant geplaatste orders.

Om van de actie gebruik te kunnen maken moet de betrokken natuurlijke of rechtspersoon voldoen aan alle voorwaarden gesteld in de Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden van Bolero en moet hij/zij een Bolero-rekening geopend en geactiveerd hebben binnen de campagneperiode.

3.1 Openen van een Bolero-rekening

Natuurlijke personen kunnen online op de Bolero-website een Bolero-rekening openen op 2 manieren: via itsme® of via e-ID.

 1. via itsme®: met de itsme®-app kunt u in alle veiligheid uw identiteit digitaal bewijzen en zo op de Bolero-website uw rekening aanvragen. De itsme®-app is een mobiele versie van de identiteitskaart; de identiteitskaart zit dan als het ware ingebouwd in de smartphone. Itsme® werkt alleen als gebruik wordt gemaakt van 3 elementen: de smartphone van de klant, sim-kaart en een unieke itsme®-code.
 2. via e-ID: de klant bewijst zijn/haar identiteit met zijn/haar elektronische identiteitskaart en identiteitskaartlezer en kan zo een Bolero-rekening openen.

4. Berekening, activering en geldigheid van het gratis makelaarsloon

Bolero betaalt het makelaarsloon terug dat de klant betaald heeft voor zijn/haar aankooptransacties tijdens de eerste 3 maanden te rekenen vanaf de openingsdatum van zijn/haar Bolero-rekening. De terugbetaling gebeurt onder de vorm van gratis makelaarsloon dat de klant kan gebruiken voor zijn volgende transacties gedurende 3 maanden na activatie van het gratis makelaarsloon op de rekening van de klant.

Het tegoed van gratis makelaarsloon wordt op de volgende manier berekend:

 • Het makelaarsloon voor aankooptransacties die correct zijn uitgevoerd op om het even welke markt die Bolero aanbiedt ;
 • Het makelaarsloon betaald door de klant in een andere munt dan euro, wordt terugbetaald in gratis makelaarsloon in euro aan de geldende wisselkoers op het moment van uitvoering van het aankooporder. 

Komen niet in aanmerking voor de terugbetaling van het makelaarsloon :

 • Aankooptransacties van OTC-fondsen komen niet in aanmerking voor deze actie;
 • De beurstaks, eventuele buitenlandse taksen en andere kosten, verbonden aan de aankoop blijven ten laste van de klant en worden niet terugbetaald via gratis makelaarsloon.

De Algemene Voorwaarden & Gebruiksvoorwaarden Bolero en het Orderuitvoeringsbeleid van Bolero (KBC Bank NV) voor particuliere klanten zijn van toepassing op alle orders die door de klant via Bolero worden doorgegeven. Bolero geeft de door haar aanvaarde orders zo snel mogelijk door ter uitvoering naargelang het uur van ontvangst van de opdracht en rekening houdend met de openingsuren van de relevante Handelsplatformen en het tijdsverschil. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de orders tijdig ontvangen worden door Bolero en voldoende tijd voor het sluiten van het Handelsplatform. De Klant aanvaardt dat er een redelijk tijdsverloop is tussen het moment waarop het order wordt gegeven en de uitvoering op het Handelsplatform. Bolero geeft de orders door voor uitvoering op de dag waarop het die ontvangt, in zoverre die orders ontvangen zijn 15 minuten of meer voor het sluiten van het relevant Handelsplatform waarop de Financiële Instrumenten verhandeld worden. Meer informatie over de orderuitvoering is te vinden in deel II Orders van de Algemene voorwaarden & Gebruiksvoorwaarden Bolero.

Het staat de klant te allen tijde volledig vrij zijn Bolero-rekening kosteloos af te sluiten overeenkomstig artikel 12 van de Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden van Bolero. De klant moet er evenwel rekening mee houden dat Bolero het tegoed aan gratis makelaarsloon activeert op de Bolero-rekening en niet op een andere rekening, zodat als de klant de rekening afsluit alvorens het bedrag op die rekening geboekt is, hij het tegoed niet langer kan ontvangen

4.1 Activering en geldigheid van het tegoed aan gratis makelaarsloon

Het tegoed aan gratis makelaarsloon wordt op de Bolero-rekening geactiveerd binnen de 10 werkdagen na het einde van de 3 maanden-periode na de opening van de Bolero-rekening. Na activering van het tegoed aan gratis makelaarsloon op de Bolero-rekening wordt de klant daarvan per e-mail op de hoogte gebracht. Het tegoed aan gratis makelaarsloon is 3 maanden geldig vanaf de activering op de Bolero-rekening.

Het maximum terugbetaalde makelaarsloon bedraagt 200 euro.

Makelaarsloon dat de klant betaald heeft vóór activering van het tegoed aan gratis makelaarsloon kan niet achteraf teruggevorderd worden.

4.2 Gebruik tegoed gratis makelaarsloon

Het tegoed aan gratis makelaarsloon kan gebruikt worden voor de aan- of verkoop van alle beursgenoteerde financiële instrumenten binnen het aanbod van Bolero, ongeacht de markt waarop deze instrumenten noteren.

Voor alle orders die de klant plaatst, gelden de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van Bolero, en het Orderuitvoeringsbeleid van Bolero (KBC Bank NV) voor particuliere klanten.

Per order dat de klant plaatst, wordt de rekening van de klant zoals gebruikelijk na uitvoering van het order gedebiteerd met het makelaarsloon voor dit order. Onmiddellijk erna wordt het betaalde makelaarsloon teruggeboekt door Bolero op rekening van de klant. Zolang het tegoed aan gratis makelaarsloon geldt, wordt deze procedure herhaald tot het volledige tegoed opgebruikt is.

Zodra de klant dit bedrag aan gratis makelaarsloon opgebruikt heeft, moet hij zelf opnieuw het makelaarsloon betalen.

De beurstaks, eventuele buitenlandse taksen en andere kosten in verband met de aankoop, de inschrijving op of de verkoop van financiële instrumenten binnen het aanbod van Bolero, zijn geen onderdeel van het makelaarsloon. Deze vergoedingen blijven dan ook volledig voor rekening van de klant.

Alle details met betrekking tot de tarieven voor de dienstverlening van Bolero zijn te raadplegen op de website www.bolero.be.

4.3 Voorbeeld van de terugbetaling van het makelaarsloon

De klant opent een Bolero-rekening op 12/01/2024 en schrijft cash over naar zijn/haar Bolero-rekening. Het makelaarsloon van de aankooptransacties die uitgevoerd zijn gedurende de eerste drie maanden van het cliëntschap, in dit geval de transacties uitgevoerd voor 12/04/2024, komen in aanmerking voor de actie.

Stel dat de klant volgende transacties doet:

Tabel voorbeeld Bolero actie 2024

Het makelaarsloon zal terugbetaald worden als volgt:

 • 7,5 € + 50 $ * 0,94 $/€*+ 30 € + 15€  = 99,5 € worden in gratis makelaarsloon geboekt binnen de 10 werkdagen na 12/04/2024. De klant kan dan genieten van een korting van 99,50 euro op het makelaarsloon van de aankoop- of verkooporders die hij/zij plaatst 3 maanden na de activatie van het gratis makelaarsloon op de Bolero-rekening. Het gratis makelaarsloon kan dus gebruikt worden voor zowel aankoop- als verkooptransacties. 

*Deze wisselkoers wordt enkel gebruikt in het kader van dit fictief voorbeeld. De effectieve wisselkoers is de wisselkoers op het moment van uitvoering van het order.

4.4 Transferkosten

Deze actie is cumuleerbaar met een terugbetaling door Bolero van de transferkosten die andere financiële instellingen aanrekenen voor het transfereren van effecten. Deze terugbetaling bedraagt:

 • 20 euro in gratis makelaarsloon per getransfereerde lijn met een minimum tegenwaarde van 500 euro;
 • beperkt tot 20 lijnen en dus een maximum van 400 euro aan gratis makelaarsloon.

Deze transferkosten worden vergoed op de Bolero-rekening zodra Bolero een bewijs van de aanrekening van de transferkosten van de klant ontvangen heeft per e-mail via clientenservice@bolero.be.

Het gratis makelaarsloon dat betaald wordt voor de terugbetaling van transferkosten, is 3 maanden geldig.

5. Stopzetting en wijziging van de actie en uitsluiting

Bolero behoudt zich het recht voor om de looptijd van de actie te wijzigen, de invulling van de actie te wijzigen of zelfs de actie volledig te annuleren, wanneer overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten zijn wil dat rechtvaardigen. De organisator behoudt zich eveneens het recht voor de actie vroegtijdig stop te zetten of de invulling van de actie voor de toekomst te wijzigen zonder dat hierbij afbreuk kan worden gedaan aan de rechten en plichten die golden voor de organisator en voor de klanten die reeds hadden deelgenomen voorafgaand aan het ogenblik van deze vroegtijdige stopzetting of wijzigingen.

Alle wijzigingen met betrekking tot deze actie zullen steeds aangekondigd worden via de website www.bolero.be. Noch de organisator, noch de door de organisator bij de actie betrokken derden noch hun aangestelden of medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor stopzetting of wijziging van de actie, behoudens voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisator, de betrokken derden of een van hun aangestelden of medewerkers.

In geval van misbruik van de actie behoudt de organisator zich het recht voor de klant uit te sluiten van de actie, zonder dat de klant enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator, noch de door haar bij de actie betrokken derden noch hun aangestelden of medewerkers. Tegen de in dit punt genomen beslissingen van de organisator is geen beroep mogelijk.

6. Privacy

Bolero – KBC Bank NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van al haar klanten. Bolero’s dienstverlening, alsook de gegevens verworven in het kader van deze actie zijn volledig onderworpen aan de wetgeving over de bescherming van de persoonsgegevens. Meer details over de behandeling en uitwisseling van persoonlijke gegevens vindt u in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden van Bolero en in de Privacyverklaring op de website van Bolero.

7. Aansprakelijkheid

De organisator, de door de organisator bij de actie betrokken derden, hun aangestelden en medewerkers kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aan de actie aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook, ook niet voor technische onderbrekingen of gebreken, vertragingen in het internetverkeer, of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, behoudens voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisator, de betrokken derden of een van hun aangestelden of medewerkers.

8. Ongeldige of onafdwingbare bepalingen

Als een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

9. E-mail

De deelnemers aan deze actie aanvaarden dat e-mailberichten kracht van bewijs hebben.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze actie is het Belgische recht van toepassing en bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

11. Aanvaarding van de actievoorwaarden

Door deel te nemen aan deze actie, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze actievoorwaarden, ze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden. Klanten die een exemplaar van de actievoorwaarden op papier wensen, kunnen contact opnemen met de Orderdesk van Bolero op het telefoonnummer +32 2 303 33 00 of een e-mail sturen naar info@bolero.be.