Juridische voorwaarden

Belangrijk

Het gebruik van deze website impliceert de aanvaarding van de voorwaarden die hierna volgen.


Algemeen

Bolero® is de gedeponeerde naam voor een service van KBC Bank NV. Bolero® online en Bolero® Orderdesk zijn handelsmerken van KBC Bank NV. Alle auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan, behoren te allen tijde toe aan KBC Bank NV. Het gebruik van deze website impliceert op geen enkele wijze enige toekenning of overdracht van enig recht op licentie. Elke vorm van reproductie van de inhoud van deze website voor andere doeleinden dan privé-gebruik, is strikt verboden.

De informatie op deze website is enkel bedoeld voor inwoners van België. De informatie kan niet beschouwd worden als een aanbod tot het kopen of verkopen van één of ander financieel instrument en/of het aanzetten tot het verhandelen van financiële instrumenten.

De gebruiker van deze website is als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle plaatselijk geldende wetten en reglementaire voorschriften.

KBC Bank NV biedt geen waarborgen voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze Bolero-website, en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor onderbrekingen of storingen tijdens of door het gebruik van de website. Hoewel KBC Bank NV zijn systemen controleert op en probeert vrij te houden van virussen en soortgelijke fouten, aanvaardt KBC Bank NV geen enkele aansprakelijkheid, direct noch indirect voor om het even welke schade veroorzaakt door virussen of gelijkaardige fouten, die via de website of berichten uitgaande van KBC Bank NV zouden worden verspreid.

De website van Bolero kan ‘hyperlinks’ bevatten naar externe websites. Dergelijke gelinkte externe websites worden niet beheerd door Bolero, en KBC Bank NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud noch voor het behoorlijk functioneren van dergelijke websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle ‘hyperlinks’ op gelinkte websites. Bolero verstrekt dergelijke ‘hyperlinks’ bij wijze van service aan de gebruiker maar heeft de informatie of de software terug te vinden op dergelijke locaties niet gecontroleerd, getest noch geverifieerd. Het leggen van ‘hyperlinks’ naar andere websites of internet locaties kan geenszins beschouwd worden als een vorm van advies noch als bekrachtiging of een instemming met informatie die op deze locatie te vinden is.

Het computersysteem van KBC Bank NV (center Bolero) registreert alle verrichtingen die worden uitgevoerd via Bolero® online en houdt hiervan een bestand bij.


Gebruik van persoonlijke gegevens

KBC Bank NV (center Bolero) registreert alle nuttige gegevens met betrekking tot uw persoon, uw rekeningen en de door u gedane verrichtingen. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van KBC Bank NV (center Bolero) met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2. Het niet verstrekken van persoonsgegevens kan het aangaan van een klantenrelatie verhinderen.

Deze gegevens kunnen door KBC Bank NV (center Bolero) worden verwerkt voor alle wettige doeleinden. Dit omvat onder meer het klantenbeheer, rekeningenbeheer, controle van de verrichtingen en alle activiteiten als tussenpersoon/makelaar.

U kan de gegevens die u aanbelangen te allen tijde opvragen en deze in voorkomend geval laten verbeteren of verzet aantekenen tegen het gebruik van de u aanbelangende persoonsgegevens voor (direct)marketingdoeleinden. Meer informatie over het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens leest u in de privacyverklaring van KBC Bank NV (center Bolero).

 


Transacties

KBC Bank NV is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden in de door derden geleverde informatie (zoals bijvoorbeeld realtime koersen) die op/via de Bolero-website ter beschikking wordt gesteld aan de gebruiker.

De dienst Bolero® online houdt geen specifieke adviesverlening in, op welke wijze dan ook, door KBC Bank NV (center Bolero). De researchinformatie op deze site wordt verstrekt als loutere indicatie van de visie van KBC Groep NV over het financiële instrument, de emittent of de markt in het algemeen, en wordt slechts als een beoordelingselement medegedeeld. Bovendien kan het standpunt van KBC Groep NV zoals vermeld in deze informatie op elk ogenblik wijzigen. KBC  Bank NV (center Bolero) verbindt er zich geenszins toe dergelijke informatie, noch de standpunten up-to-date te houden, noch de gebruiker te verwittigen van een wijziging van dergelijke informatie. KBC Bank NV (center Bolero) houdt bij de verstrekking van dergelijke informatie geen rekening met de specifieke eigenschappen van de Bolero-gebruiker of de omstandigheden waarin deze zich bevindt, noch met het specifieke beleggingsprofiel van de gebruiker en/of de mate van zijn risico-aversie.

Vooraleer verrichtingen uit te voeren via Bolero® online moet de gebruiker zich voldoende geïnformeerd hebben omtrent de risico’s verbonden aan het handelen in financiële instrumenten in het algemeen en elk type van financiële instrumenten in het bijzonder, omtrent de eigenschappen van de relevante financiële instrumenten, alsmede omtrent de dekkings-en marginverplichtingen, alsook omtrent de werking van de financiële markten/beurzen.

De gebruiker dient er op toe te zien geen orders door te geven die zijn financiële draagkracht zouden kunnen te boven gaan.


Aanvraag van overschrijving via Bolero

Aanvragen van overschrijvingen op uw Bolero-rekening kunnen enkel worden uitgevoerd op de desbetreffende rekening.

Het geven van een overschrijvingsopdracht via Bolero® online is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van Bolero® online.

KBC Bank NV (center Bolero) mag weigeren een overschrijvingsopdracht uit te voeren in geval van onvoldoende tegoeden of Waarden op de Bolero-rekening en dit ongeacht de valutadatum. KBC Bank NV (center Bolero) behoudt zich evenwel het recht voor om overschrijvingsopdrachten, waarvoor op de vastgestelde dag van uitvoering geen of onvoldoende tegoeden of Waarden beschikbaar zijn op de Bolero-rekening, al dan niet uit te voeren op een latere datum wanneer deze tegoeden of Waarden wel aanwezig zijn.

De mededeling dat uw aanvraag tot overschrijving wordt verwerkt, geldt uitsluitend als bewijs van ontvangst van uw aanvraag, maar geenszins als bewijs van de effectieve uitvoering daarvan.

Aan KBC Bank NV gegeven overschrijvingsopdrachten voor de Bolero-rekening zijn in principe niet vatbaar voor herroeping of wijziging.


Privacy Statement

De Privacy Statement van Bolero kunt u hieronder raadplegen.