Wat houdt MiFID II voor u in?

Sinds 3 januari 2018 trad een vernieuwde Europese richtlijn MiFID II in werking. Die is bedoeld om beleggers nog beter te beschermen en de concurrentie en transparantie op de financiële markten te vergroten.
 
Om u als klant wat meer inzicht te bieden in wat die regelgeving concreet voor u inhoudt, hebben we enkele vragen en antwoorden opgelijst. 
 
Daarnaast vindt u hieronder ook een overzicht van andere nuttige document binnen deze wetgeving: 

Veelgestelde vragen MIFID II

1. Wat is MiFID II?

MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het is een Europese richtlijn die verscheidende regels en verplichtingen oplegt aan banken/brokers om u als belegger beter te beschermen en de concurrentie en de transparantie op de financiële markten te vergroten.

MiFID II is de opvolger van de MiFID I Richtlijn, die in 2007 van kracht werd. Een aantal principes uit die eerste MiFID-richtlijn zijn bijvoorbeeld “Best Execution”: het principe waarbij Bolero alle redelijke stappen moet nemen voor de beste uitvoering van uw order.

Ook de test beleggingskennis- en ervaring die Bolero u vraagt in te vullen komt voort uit de MiFID-richtlijn. Zo moet Bolero aftoetsen of bepaalde producten passend zijn voor u als belegger. U kunt een bepaald complex product dan enkel aankopen als u bewijst over voldoende kennis en ervaring te beschikken over dat complexe product. Meer informatie over de test vindt u op deze pagina.

Meer informatie over MiFID II kunt u ook lezen op de website van Febelfin
2. Hoe zorgt MiFID II voor een betere bescherming van de belegger?
MiFID II omvat een reeks maatregelen die de bestaande bescherming van beleggers wil versterken:
 
 • Striktere regels voor de verkoop van complexe producten
 • Striktere procedures om ervoor te zorgen dat de juiste producten bij het gepaste doelpubliek terecht komen (product governance)
 • Striktere regels voor de bescherming van beleggers (i.v.m. bewaring effecten, sub-bewaring,…)
 • Beperkingen op commissies die financiële instellingen kunnen betalen en ontvangen als zij beleggingsdiensten verstrekken
 • Versterkte zorgplicht voor verleners van beleggingsdiensten
 • Betere informatieverstrekking aan de klant
 • Meer transparantie over kosten
 • Meer vorming en opleiding voor het personeel
 • Striktere sancties en nieuwe bevoegdheden voor toezichthouders
 • Betere identificatie van opdrachtgevers van financiële transacties om marktmisbruik sneller op te sporen
 • Striktere regels voor telefoongesprekken en elektronische communicatie in het kader van beleggingsdiensten
 
Meer informatie over MiFID II kunt u ook lezen op de website van Febelfin
3. Wat verandert er bij Bolero door MiFID II vanaf 3 januari 2018?
 1. De emittent of uitgever van een financieel instrument moet aangeven voor welk type belegger en voor welke dienstverlening het financieel instrument geschikt is. Als u een effect of financieel instrument zou wensen aan te kopen dat niet toegestaan is voor retail of particuliere beleggers of voor een execution only dienstverlening (= de dienstverlening die Bolero biedt en die erin bestaat een order aan te nemen en door te geven aan de beurs, zonder adviesverlening) zult u voortaan in het orderticket een melding krijgen. U zult het effect niet kunnen aankopen, maar wel nog kunnen verkopen als u het in portefeuille hebt. 
 2. U krijgt voortaan in het orderticket een waarschuwing als u een effect wenst aan te kopen dat complex of illiquide is. Ook als een financieel instrument uitgegeven werd door KBC en KBC niet vermeld wordt in de naam van het financieel instrument, krijgt u een waarschuwing 
 3. In de toekomst krijgt u op kwartaalbasis een portefeuilleoverzicht toegestuurd. Er is een duidelijke aanduiding voorzien wanneer de vermelde koers een geschatte waarde betreft. 
 4. U krijgt een alert per e-mail als de waarde van het hefboomgedeelte in uw portefeuille met 10% of meer gedaald is. Zo kunt u nog beter de vinger aan de pols houden van belangrijke dalingen in uw portefeuille en indien nodig, tijdig actie ondernemen. Hoe het werkt, leest u in de specifieke FAQ hier.  
 5. Op uw borderel krijgt u een duidelijke vermelding van alle marktplaatsen (trading venues) waarop uw order werd uitgevoerd, alsook wanneer KBC als tegenpartij voor uw order optreedt. 
 6. Om marktmanipulatie tegen te gaan, worden alle transacties in aandelen, obligaties, trackers,… van natuurlijke personen, onverdeeldheden en rechtspersonen dagelijks doorgegeven aan de Belgische regelgever. Meer uitgebreide informatie over deze transactierapportering leest u in de specifieke FAQ hier.  
4. Wanneer krijg ik melding dat een product uitgegeven wordt door KBC?

Om het voor u duidelijker te maken wanneer u een effect wenst te kopen dat door KBC uitgegeven werd (en waar er een belangenconflict zou kunnen ontstaan), is er een extra waarschuwing ingebouwd. Die verschijnt enkel als KBC niet expliciet vermeld wordt in de naam van het financieel instrument. U krijgt dus geen waarschuwing als uit de naam van het financieel instrument al duidelijk blijkt dat KBC het heeft uitgegeven.

5. Wat betekent de melding “dit product is complex”?

De emittent van het financieel instrument geeft aan of een product complex is en bv. op een bepaalde manier gestructureerd is dat het moeilijker kan zijn voor u als belegger om de risico’s, de mogelijke return of de kosten te begrijpen. Doorgaans worden volgende producten als complex beschouwd: ETF’s en trackers, complexe bedrijfsobligaties en overheidsobligaties (bijvoorbeeld met een variabele coupon), vastgoedcertificaten, Turbo’s en Sprinters, opties, warrants, fondsen zonder kapitaalbescherming, fondsen met kapitaalbescherming, fondsen met een vooropgesteld terugbetalingsminimum, grondstoffentrackers, complexe obligaties (bijvoorbeeld converteerbare obligaties) en kapitaalinstrumenten uitgegeven door kredietinstellingen.

Om deze producten te kunnen kopen, moet u de test beleggingskennis en -ervaring voor dat specifieke product afleggen. Meer info vindt u op deze pagina.

6. Wat betekent de melding “dit product is mogelijks illiquide”?

Hoe groter de liquiditeit of mate van verhandelbaarheid van een effect, hoe makkelijker u als belegger het effect terug kunt verkopen als u dat wenst. De spread of het verschil tussen bied- en laatprijzen is doorgaans ook kleiner voor meer liquide effecten. Dat betekent dus dat wanneer een effect illiquide is, u het niet alleen doorgaans moeilijker kunt verhandelen, maar het ook moeilijker is om er een redelijke prijs voor te krijgen. Daarom krijgt u voortaan een waarschuwing wanneer u een effect wenst te kopen dat illiquide is. 

7. Hoe werkt de melding die mij waarschuwt wanneer het hefboomgedeelte van mijn portefeuille in waarde gedaald is met 10% of meer?
Met hefboomgedeelte bedoelen we alle “leveraged” financiële instrumenten of financiële instrumenten met een hefboomcomponent die u in portefeuille hebt, met name producten waarvan mogelijk de verplichtingen (huidig of toekomstig) die u als belegger hebt de initiële waarde kunnen overstijgen en/of waarvan de koers ook sneller een ongewenste richting voor u als belegger kan uitgaan. Opties en warrants zijn voorbeelden van leveraged financiële instrumenten. 
 
Telkens als de waarde van het hefboomgedeelte van uw portefeuille met 10% of een veelvoud daarvan gedaald is ten opzichte van de initiële waarde van het hefboomgedeelte, krijgt u een waarschuwing per e-mail. Kijk zeker na of uw e-mailadres bij Bolero correct ingevuld staat: u kan uw e-mailadres zelf te allen tijde aanpassen onder de Instellingen op het Bolero-platform of onze apps. 
 
Deze berekening gebeurt bij het einde van elke handelsdag. Zo kunt u als belegger een vinger aan de pols houden van mogelijk belangrijke dalingen in uw portefeuille en actie ondernemen indien nodig. De initiële waarde van het hefboomgedeelte van uw portefeuille wordt ook opnieuw berekend bij elke aankoop of verkoop van leveraged financiële instrumenten. Als de waarde van het hefboomgedeelte van uw portefeuille met 10% of een veelvoud ervan daalt ten opzichte van de initiële waarde, zal dit de melding versturen, ongeacht de grootte van dat bedrag. Bij geschreven opties geldt het omgekeerde: als de koers ervan stijgt, daalt de waarde van uw portefeuille. U bent immers een verplichting aangegaan en hebt een zekere “schuld”. Daarom staat de hoeveelheid van deze positie steeds in negatief en wordt die in de waardering van de portefeuille ook automatisch in mindering gebracht. 
 
Deze wettelijke waarschuwingen kunt u niet uitzetten. Zie ze als een ideale trigger om even een kijkje te nemen in uw portefeuille en uw beleggingsstrategie tijdig aan te passen.
 
Een eenvoudig voorbeeld: 
U heeft maar 1 leveraged positie in portefeuille, aangekocht aan € 1.000. De initiële waarde van uw leveraged portefeuille die maar uit deze ene positie bestaat is € 1.000. 
 
U zal een waarschuwing ontvangen wanneer de waarde gedaald is met € 100 (-10%), € 200 (-20%), € 300 (-30%) enz. 
 
Elke waarschuwing wordt wel maar 1 keer verzonden: bij een prijsherstel gevolgd door opnieuw dezelfde daling wordt de eerder verzonden melding niet nog eens herhaald. Merk op dat we steeds blijven vertrekken van de oorspronkelijke aankoopwaarde van € 1.000.
 
Op een bepaald moment koopt u een tweede leveraged positie bij. Op dat moment wordt de initiële waarde van uw leveraged portefeuille opnieuw berekend op basis van de koersen van die dag. Bijvoorbeeld: de eerste positie was ondertussen € 800 waard en de nieuw bijgekochte € 500: uw portefeuille aan leveraged producten is dan € 1.300 waard.
 
Waarschuwingen zullen worden verzonden als de daling de grenswaarden van € 130, € 260, € 390, … overschrijdt. Hetzelfde gebeurt wanneer u een deel van de leveraged portefeuille verkoopt: er wordt dan een nieuw startbedrag berekend.
8. Wat houdt transaction reporting (transactierapportering) in?
Vanaf 3 januari 2018 moeten Europese financiële instellingen alle transacties in bepaalde financiële instrumenten melden aan hun toezichthouder (=transaction reporting). Concreet betekent dit dat Bolero dagelijks aan de FSMA, de toezichthouder voor de Belgische banken, bepaalde transacties door natuurlijke en rechtspersonen moet melden. De transacties die gerapporteerd moeten worden, omvatten aan- en verkooptransacties, transfers, bepaalde corporate actions en schenkingen en overdrachten door overlijden voor rekeningen. Transacties i.v.m. beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen, termijnrekeningen, de cash op uw Bolero-rekening en kasbons vallen niet onder de nieuwe maatregel en moeten niet gerapporteerd worden. 
 
Met de nieuwe wetgeving kan de FSMA, de toezichthouder voor de Belgische banken, een beter beeld krijgen van de markt, om marktbewegingen en eventuele marktmanipulatie te kunnen opsporen. De nieuwe wetgeving heeft verder geen fiscale gevolgen voor de beleggers.
 
Om deze hele transaction reporting te kunnen realiseren, is een correcte identificatie vereist. Voor natuurlijke personen wordt het juiste identificatienummer bepaald op basis van de nationaliteit. Rechtspersonen moeten een LEI-code of Legal Entity Identifier-code aanschaffen. Meer informatie over LEI en hoe u die moet bekomen, leest u hier.  Klanten voor wie Bolero niet over de juiste identificatienummers beschikte, zijn de voorbije maanden hierover aangeschreven. 
 
Als uw Bolero-rekening niet MiFID II-compliant is (en u ons niet het juiste identificatienummer hebt bezorgd), dan zijn dit de gevolgen.  
- U kan niet meer aanloggen op uw Bolero-rekening. 
- U kan geen orders meer doorgeven (noch via het online platform, noch via Orderdesk). 
- Uw openstaande orders zullen geschrapt worden. 
- Uw standaardkeuze voor keuzedividenden wordt van effecten naar cash geplaatst (indien van toepassing).  
- U kan geen transfers meer doorgeven. 
 
Ook voor nieuwe klanten kan Bolero geen rekening openen wanneer we niet over het juiste identificatienummer of voor rechtspersonen een LEI-code beschikken. 
9. In het kader van MiFID II vraagt Bolero mij extra identificatienummers of een LEI-code: waarom?

Vanaf 3 januari 2018 moeten Europese financiële instellingen alle transacties in bepaalde financiële instrumenten melden aan hun toezichthouder (=transaction reporting). Daarvoor is een nieuwe identificatieregeling uitgewerkt.

Natuurlijke personen worden geïdentificeerd op basis van hun nationaliteit. Het identificatienummer voor Belgen is bijvoorbeeld het rijksregisternummer. Voor andere nationaliteiten worden nog andere identificatienummers opgevraagd. 

Om ondernemingen te identificeren wordt gebruik gemaakt van een LEI-code of Legal Entity Identifier code. Hier kunt u praktisch lezen hoe u zo’n LEI-code voor uw vennootschap kunt aanvragen.

10. Op mijn borderel lees ik “KBC of een van haar partners treedt als tegenpartij op”. Wat betekent dit?
Wanneer uw order “over-the-counter” wordt uitgevoerd, wordt het niet op een beurs of een multilateral trading facility uitgevoerd, maar wordt er rechtstreeks een tegenpartij gezocht voor uw order. OTC-transacties komen bv. voor bij de verhandeling van obligaties. 
Aangezien er op de OTC-markt geen centrale partij bestaat voor de levering en betaling van de effecten zoals dat bij een gereglementeerde beurs het geval is, draagt de belegger als koper of verkoper zelf het tegenpartijrisico als die hun verbintenis niet nakomen.
 
Voor sommige transacties treedt KBC zelf op als tegenpartij. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een IFIMA-note wenst te verkopen. Als KBC of een van haar partners als tegenpartij heeft opgetreden voor een van uw orders, krijgt u hier voortaan een melding van op uw borderel.  
11. Wat verandert er voor de tick sizes door MiFID II?

Door de nieuwe Europese richtlijn MiFID II geldt er een nieuw systeem voor tick sizes. Met tick sizes wordt bedoeld het minimale prijsinterval dat er kan bestaan voor een effect (bijvoorbeeld € 0,01 – dit betekent dat de koers met minimaal € 0,01 kan bewegen en u als belegger bij een limietorder een limiet van veelvouden van deze tick size kan ingeven). De tick sizes worden steeds bepaald door de beurs.

Het tick size systeem voor Euronext is veranderd op 2 januari 2018. Voortaan wordt de tick size van een effect bepaald door de liquiditeitsband (het gemiddeld aantal orders in dat effect per dag) alsook de koers van het effect. Zie tabel onderaan. 

Jaarlijks vindt er een review van de tick sizes plaats op de verschillende beurzen. Op 2 april 2024 veranderen de tick sizes voor sommige Europese waarden. Onderaan de pagina kunt u in detail nagaan welke voor Euronext. 

Lees hieronder hoe u de juiste tick size kunt achterhalen. 

In onderstaande lijst van Euronext kunt u de liquiditeitsband van een bepaalde waarde achterhalen:

Hebt u een order ingegeven en krijgt u een foutmelding die aangeeft dat uw limiet niet conform de marktregels is ingesteld, dan kan het zijn dat u niet de juiste tick size hebt gebruikt. Gelieve dan uw orderlimiet aan te passen.  
 
Tip & trick

Meestal kunt u al uit het orderboek/de diepte van de markt (die u rechts in uw orderticket ziet), afleiden welke de mogelijke tick size zou kunnen zijn cfr. de afrondingen/verschillen tussen de verschillende biedprijzen (of laatprijzen). 

bv. De tick size van KBC is € 0,01 (KBC zit in een liquiditeitsband 24 - af te leiden uit excel hierboven - en de koers in dit voorbeeld noteert tussen de 20 en 50 euro). In de "Diepte van de markt" merkt u dat er zowel even als oneven afrondingen zijn. Als de tick size € 0,02 zou zijn, zou u merken dat er telkens € 0,02 zit tussen de limieten in het orderboek. 

Werking tick sizes
12. Hoe lees ik de kostensimulatie vóór aankoop van een aandeel?

Stel, u wenst 25 aandelen KBC aan te kopen aan een limietkoers van 58 EUR.

Bij de kostensimulatie van uw order ziet u een inschatting van het makelaarsloon en de beurstaks die u voor dit specifieke order zou moeten betalen.

Vervolgens ziet u eronder de impact van de kosten en taksen op uw rendement. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de kosten bij aankoop als met die bij een eventuele verkoop na 1 jaar.

Bij een verkoop van deze 25 aandelen zult u nog eens makelaarsloon en beurstaks verschuldigd zijn. Zo ziet u dat de kosten voor de beleggingsdiensten Bolero inclusief de taksen in totaal (na aankoop en verkoop na 1 jaar) geschat 25,16 EUR bedragen. Ten opzichte van uw initiële investering van 1.450 EUR, is dit 1,74%. De kosten en taksen wegen dus voor 1,74% op uw rendement. Pas vanaf een rendement hoger dan dit percentage, maakt u winst.  

Aangezien dit aandeel in euro noteert en u uw order in euro afrekent, is er geen wisselkoersmarge van toepassing. Als u een aandeel dat noteert in dollar, in euro zou laten afrekenen, dan zal er bij de berekening van de impact van de kosten en taksen op uw rendement van uitgegaan worden dat u zowel voor de aankoop als voor de verkoop een afrekening in euro wenst. In dat geval zal er dus twee keer wisselkoersmarge geteld worden.

13. Hoe lees ik de kostensimulatie vóór verkoop van een aandeel?

Stel, u wilt 50 aandelen Microsoft verkopen aan een limiet van 106 USD. U kiest voor afrekening via uw euro-rekening.

Bovenaan ziet u een inschatting van de kosten en taksen van toepassing op dit verkooporder en wat u zou moeten betalen in dollar en in euro.

Bij een verkoop wordt enkel nog de impact getoond van de kosten en taksen van de verkoop op uw rendement. De kosten van uw aankoop zitten namelijk al verrekend in uw huidige rendement dat u in uw portefeuille ziet voor dit effect.

U merkt zo dat de verkoop voor 1,18% weegt op uw rendement. Dit wordt uitgesplitst in het makelaarsloon, de beurskosten en taksen (de som van de sec fee USA bij verkoop en de beurstaks) en de wisselkoersmarge omdat u uw order laat afrekenen in EUR en niet in dollar.

14. Hoe lees ik de kostensimulatie vóór aankoop van een tracker/ETF?

Stel, u wilt 100 stuks kopen van een tracker op de BEL20.

U ziet eerst de kostensimulatie van uw aankooporder waarbij u een inschatting krijgt van het makelaarsloon en de beurstaks die u bij aankoop zou moeten betalen.

Daaronder krijgt u een overzicht van de impact van de kosten en taksen op uw rendement. Bij een aankooporder worden telkens de kosten en taksen van zowel de aankoop als de eventuele verkoop meegeteld om de impact op uw rendement te tonen. Aangezien de meeste uitgevers van trackers een aanbevolen beleggingstermijn hebben van 5 jaar, ziet u in vele gevallen hier de mogelijke impact staan bij een eventuele verkoop na 1 jaar, na 3 jaar en na 5 jaar.

Bij een tracker zijn er naast de kosten voor beleggingsdiensten Bolero voor de aankoop- en verkooporders, ook productkosten: dit is de kost voor de emittent of uitgever van de tracker die verwerkt zit in de koers van de tracker.

Om de impact op uw rendement te berekenen, wordt het totale bedrag van de kosten gedeeld door het brutobedrag van uw initiële investering en vervolgens gedeeld door een schatting van het aantal jaar dat u het effect zal aanhouden.

Bv. Bij een verkoop na 5 jaar betaalt u in totaliteit 169,75 EUR kosten voor een initiële investering van 5000 EUR. U hebt de effecten 5 jaar in portefeuille gehouden. De impact van de kosten en taksen zal dus 0,68% wegen op uw rendement. 

 

15. Hoe lees ik de kostensimulatie vóór aankoop van een obligatie?

Stel, u wenst een obligatie aan te kopen voor een bedrag van 10.000 euro.

U ziet eerst een inschatting van de kostprijs van uw order rekening houdend met de koers van de obligatie, het makelaarsloon en de beurstaks. Vervolgens wordt de impact weergegeven van de kosten en taksen op uw rendement. Bij obligaties zijn er doorgaans geen productkosten noch derdepartijbetalingen van toepassing. 

Voor een obligatie tonen we verschillende scenario’s:

 • Bij een eventuele verkoop na 1 jaar: hierbij zal u zowel bij de aankoop en als bij de verkoop makelaarsloon en beurstaks betaald hebben. Al deze kosten zullen in dit voorbeeld voor 0,81% wegen op uw rendement. Zodra uw rendement hoger uitkomt dan dit percentage, begint u winst te maken.
   
 • Bij vervaldag na 2 jaar: als u de obligatie tot eindvervaldag bijhoudt, betaalt u geen verkoopkosten, noch beurstaks. U ziet in dit geval enkel uw aankoopkosten wegen op uw rendement, namelijk in deze simulatie voor 0,20%. Hierbij worden de kosten voor beleggingsdiensten Bolero gedeeld door uw initiële bruto investering van 10.659,02 euro en vervolgens gedeeld door het aantal jaar dat u de obligatie hebt aangehouden. 

 

16. Hoe lees ik de kostensimulatie vóór aankoop van een optie?

Stel, u wenst een calloptie te kopen op Apple. Afrekening via uw dollar-rekening.

U ziet eerst een kostensimulatie voor uw aankooporder. Op opties is geen beurstaks van toepassing.

Vervolgens wordt de impact van de kosten en taksen berekend op uw rendement voor verschillende scenario’s afhankelijk van de looptijd van uw optie:

 • Als u zelf uw positie sluit na 1 jaar: in dat geval worden zowel de makelaarskosten bij aankoop als bij een eventuele sluiting opgeteld. De kosten worden vervolgens ten opzichte van uw initiële investering van 3.225 USD geplaatst om de impact op uw rendement te berekenen.
   
 • Bij expiratie van uw optie in 2020: bij expiratie betaalt u geen makelaarskosten. Om de impact op uw rendement te berekenen, wordt dus enkel rekening gehouden met uw aankoopkosten.

Om de impact op uw rendement te berekenen, wordt het makelaarsloon gedeeld door uw initiële investering en gedeeld door het aantal jaar dat u de optie aangehouden hebt (hier 2 jaar).

17. Welke kosten worden meegenomen in de kostenoverzichten?

1. Kosten voor beleggingsdiensten Bolero inclusief betaalde taksen zijn de kosten en taksen die u betaalt voor de service die Bolero biedt.

Die bestaan meer in detail uit:

 • Eenmalige kosten: kosten die u eenmalig - niet periodiek - betaalt, bv. kosten verbonden aan een uitgaande effectentransfer
 • Lopende kosten: doordat Bolero geen bewaarloon aanrekent, komt deze kost weinig voor. Een voorbeeld is de maandelijkse kost voor klanten die bovenop het Bolero-platform ook nog Bolero Trader wensen te gebruiken.
 • Transactiekosten: kosten en taksen verbonden aan aankoop- en verkooptransacties op de beurs, alsook kosten en taksen voor dividenden   
 • Kosten voor nevendiensten: bijvoorbeeld de kosten voor corporate actions of de opmaak van attesten
 • Incidentele kosten: deze zijn niet van toepassing bij Bolero

De transactiekosten splitsen zich nog uit in:

 • Makelaarsloon: de gebruikelijke transactiekosten afhankelijk van uw ordergrootte en de beurs waarop u uw order plaatst. Bekijk de tarievenfiche voor een volledig overzicht.
 • Beurskosten en taksen: de beurstaksen of andere kosten die binnen- of buitenlandse beurzen aanrekenen, alsook de taksen op dividenden. In ons beurstaksenoverzicht worden verschillende dergelijke kosten opgelijst. 
 • Wisselkoersmarge: wanneer u uw order wilt afrekenen in een andere munt dan de koers waarin het effect noteert, dan wordt er een wisselkoers gebruikt. Voor deze wisseltransactie hanteert Bolero een marge. De gebruikte wisselkoersmarge is een schatting op basis van de huidige wisselkoers.
  Het order wordt natuurlijk uitgevoerd aan de koers van het moment van uitvoering van uw order. 

2. Productkosten: dit zijn de werkingskosten die door de uitgever of productbeheerder rechtstreeks verrekend worden in de koers van het instrument. Deze kosten gaan als dusdanig niet in cash van uw rekening, maar wegen wel op uw rendement. Ze komen dus niet ten gunste van Bolero, maar zijn volledig voor rekening van de uitgever van het effect. Deze kosten worden weergegeven zoals Bolero ze doorkrijgt van de emittent of uitgever en komen typisch voor bij fondsen, trackers of ETF’s en Turbo’s. Ze kunnen variëren van product tot product: bij trackers of ETF’s gaat het bijvoorbeeld om de beheerskosten, terwijl het bij Turbo’s om de financieringskosten gaat.

De productkosten vallen uiteen in:

 • Eenmalige (product)kosten
 • Lopende (product)kosten
  Bv. de management fee of beheerskosten van een fonds.
 • Transactionele kosten (product)
  Bv. Voor de aankoop/verkoop van een aandeel in een fonds.
 • Incidentele (product)kosten
  Bv. een performance fee, afhankelijk van de prestatie van het product

3. Derdepartijbetalingen: dit zijn kosten of inducements van derde partijen zoals de emittenten of uitgevers van producten (bv. fondsenmanagers). Bolero ontvangt die voor de verdeling/distributie van bepaalde beleggingsproducten.

Deze kost gaat niet van uw rekening, maar het gaat om een inschatting van de kost die Bolero ontvangt (bv. een bepaald % van de beheerskost). Voor een indicatie van deze inducements verwijzen we u door naar het document ‘Inducements ex-ante rapportering’ beschikbaar op het Bolero-transactieplatform onder de rubriek “MiFID” in het “Documentcenter” onder het ?-icoon rechts bovenaan.

Belangrijk: in het uitgebreide kostenoverzicht voor het plaatsen van een order, wordt u onder de rubriek “Kosten voor beleggingsdiensten Bolero inclusief taksen” enkel de transactiekosten relevant voor die beurstransactie vermeld. Er kan immers op dat moment nog geen inschatting gemaakt worden of er nadien ook nog kosten zijn voor eventuele dividenden, corporate actions,… op dit effect.

Bij uw jaarlijkse kostenoverzicht krijgt u wel een overzicht van alle kosten en taksen die van toepassing zijn geweest voor uw beleggingen bij Bolero over een bepaald beursjaar.

18. Hoe moet ik het kostenoverzicht vóór het plaatsen van een order interpreteren?

In uw orderticket vindt u naast de kostensimulatie van het order dat u op dat moment aan het plaatsen bent, ook de impact van de kosten en taksen op uw rendement.

 • Afhankelijk van het type transactie en het type effect, kunt u verschillende scenario’s zien. Bij een verkoop ziet u bv. enkel de effectieve kost van de verkoop en de impact daarvan op uw rendement.
 • De verschillende scenario’s zullen afhangen van de aanbevolen termijn van bezit van een effect. Die wordt door de uitgevers van effecten als trackers of ETF’s, Turbo’s,… aangegeven in het document essentiële beleggersinformatie.  
 • De kosten en taksen worden telkens uitgedrukt in de munt waarin het effect noteert.
 • U kunt de rubrieken “Kosten voor beleggingsdiensten Bolero” of de “Productkosten” nog verder uitklappen en meer in detail bekijken.
19. Waarom moet ik een test beleggingskennis en ervaring afleggen?

Volgens de Europese MiFID II-regelgeving die beleggers wil beschermen, moet Bolero inschatten of complexe producten (zoals bijvoorbeeld ETF’s/trackers, opties, Turbo’s …) passend zijn voor u als klant. Daarom peilt Bolero aan de hand van een test naar uw beleggingskennis en -ervaring met deze producten. Beschikt u niet over voldoende kennis en ervaring, zal u geen aankooporders kunnen plaatsen voor dat product. Op die manier kan Bolero u beschermen tegen mogelijke verliezen.

Meer informatie over de test vindt u op deze pagina.