Ontdek Bolero Crowdfunding onder het Bolero-platorm

Wat is een crowdfunding?

Voor de eerste gekende crowdfundingactie moeten we terug naar het jaar 1886 en de financiering voor de sokkel van het Amerikaanse Vrijheidsbeeld. Ondertussen is crowdfunding veel toegankelijker geworden door de opkomst van het internet. Een andere benaming voor crowdfunding is publieksfinanciering. Crowdfunding is een alternatieve manier om een project te financieren, waarbij de projecteigenaar (ondernemer) een oproep doet bij het grote publiek om geld op te halen voor de realisatie van het project. Crowdfunding is ondertussen een algemeen begrip geworden dat veel meer betekent dan enkel geld ophalen bij een grote groep investeerders

Waarom doet een onderneming aan crowdfunding?

Om een project te financieren, doen de meeste ondernemers een kredietaanvraag bij de bank. Daarnaast zijn er ook alternatieve financieringsvormen waarvoor steeds meer ondernemers aanvullend kiezen. En daar zijn verschillende redenen voor:

1) Marketing: Een crowdfundingcampagne is méér dan enkel een financieringsmethode. Door gebruik te maken van crowdfunding bereikt de ondernemer het grote publiek en kan hij echte fans bekomen van zijn product/bedrijf.

2) Snelheid: Eens de campagne live staat, beschikt de ondernemer op een korte termijn over de nodige financiering.

3) Aanvulling op bankkrediet: Crowdfunding mag dan wel duurder zijn dan een bankkrediet, het is goedkoper dan durfkapitaal. Het is een hefboom voor bedrijven die hun financieringsportefeuille optimaal wensen te diversifiëren.

4) Aanvulling op bankkrediet: Bovenop eventueel verkregen subsidies kan een bedrijf nood hebben aan bijkomend kapitaal onder de vorm van een (achtergestelde) obligatie.

Hoe werkt crowdfunding?

Wanneer een ondernemer een project wil realiseren, heeft hij vaak externe financiering nodig. Om die behoefte in te vullen, kunnen ondernemers beroep doen op crowdfunding.

Uit welke verschillende stappen bestaat de opstart van een crowdfundingcampagne?

Ten eerste stelt de ondernemer zijn project voor aan een crowdfundingplatform. Dat platform beoordeelt en bepaalt vervolgens of het project voldoet aan hun eisen. Zo ja, dan wordt alle info van het project en de onderneming online geplaatst. Als investeerder kan je op het platform alle informatie terugvinden over het bedrijf, het team en het financiële plan voor het project. Op diverse crowdfundingplatforms wordt er ook een rating of risicoscore gebruikt. Terwijl sommige platformen een eigen ontworpen rating gebruiken, maken andere gebruik van een rating die door een onafhankelijk ratingbureau zoals Dun&Bradstreet wordt gegeven. Zo kan je als investeerder het project en het bedrijf op basis van objectieve parameters evalueren alvorens erin te investeren.

Wanneer is een crowdfundingproject geslaagd?

Als het bedrijf het minimum financieringsbedrag via de crowd heeft ophaalt, dan is het project geslaagd. De ondernemer krijgt dan het geld en als investeerder krijg je deelbewijzen van de obligatie of lening. Daarna start het afgesproken aflossingsplan van het ontleende kapitaal. Ook voor de terugbetaling van de ontleende som zijn er verschillende mogelijkheden. Soms kiezen bedrijven voor een jaarlijkse of maandelijkse terugbetaling van het kapitaal, maar ze kunnen ook opteren voor een zogenaamde “bullet” terugbetaling. Dan krijg je als investeerder je initieel ontleende som pas op het einde van de looptijd terug. Naast de terugbetaling van het kapitaal kan je als investeerder ook rekenen op interesten. Een vroegtijdige terugbetaling van kapitaal of interesten is niet mogelijk. Haalt het bedrijf het minimumbedrag niet op, dan is de crowdfundingcampagne niet geslaagd en krijg je als investeerder je inleg terugbetaald.

Waarom in crowdfunding investeren?

Uit een enquête bij de Bolero Crowdfunding-investeerders bleek dat 72% voor crowdfunding kiest om zijn/haar beleggingsportefeuille te diversifiëren. Ook het feit dat investeerders kunnen co-ondernemen is een belangrijke motivatie om te investeren in een crowdfundingproject. Ze ondersteunen kmo’s waarin ze geloven en geven hiermee ook de kleinere ondernemers de nodige groeikansen. Tot slot geven investeerders ook het hogere rendement als reden aan om interesse te hebben in crowdfunding.

We zetten alle voordelen van crowdfunding voor je op een rij:

• Je steunt rechtstreeks kleine en middelgrote ondernemingen. Via crowdfunding stimuleer je de groei van deze bedrijven en investeer je dus rechtstreeks in de Belgische economie. Dankzij jouw financiering worden er nieuwe technologieën ontwikkeld of extra arbeidsplaatsen gecreëerd. Het scala aan kmo’s die aan crowdfunding doet, is heel breed: het kan gaan om de financiering van een nieuwe online tool of de aankoop van vastgoed tot de ondersteuning van een meer duurzaam gericht project. Bij ieder project wordt toegelicht waarvoor de financiering dient.

• Je geniet van een hoger financieel rendement. Een hoger risico verdient een hoger rendement, dat staat vast. Als belegger in crowdfunding neem je een hoger risico. Je investering is immers niet gewaarborgd en door het achtergestelde karakter ben je geen bevoorrechte schuldeiser. Dat houdt in dat bij een faillissement, je pas na de andere schuldeisers, maar voor de aandeelhouders kan rekenen op een eventuele terugbetaling. Daarnaast is het hogere rendement op je investering dan weer wel een aantrekkelijk voordeel. De rentevoeten worden bepaald op basis van het risicoprofiel van de onderneming, de looptijd en de terugbetalingsvoorwaarden en de huidige renteomgeving. Voor crowdfundingcampagnes zijn bruto interesten* tussen de 5 à 10% gebruikelijk. Spreiding is hier cruciaal: je steekt best niet al je geld in crowdfunding. Bekijk het eerder als een mogelijkheid om je bestaande beleggingsportefeuille verder te diversifiëren.

• Je kan al met een klein instapbedrag investeren. Investeren in crowdfundingcampagnes kan al vanaf 100 euro en voor maximaal 25.000 euro per project. Het is zelfs aan te raden om eerder in vele projecten een klein bedrag te investeren, omdat je zo je risico spreidt.

• Je betaalt geen kosten. Als investeerder betaal je geen kosten wanneer je investeert op het Bolero Crowdfunding-platform. Er zijn noch instap- noch uitstapkosten aan verbonden. De emittent betaalt een vergoeding voor het publiceren van de campagne en plaatsen van de emissie tussen 5 en 7% op het opgehaalde bedrag. Je geniet van een vaste interestvoet en een afgesproken aflossingsplan van het ontleende kapitaal. Op het Bolero Crowdfunding-platform schommelt de looptijd van de leningen tussen 1 en maximaal 5 jaar, tegen een bruto rentevoet tussen 5 en 10%. 

• De wijze van terugbetaling wordt vooraf bepaald naargelang de capaciteiten van de onderneming. Dat kan maandelijks, trimestrieel of jaarlijks gebeuren. Ook bulletleningen zijn mogelijk waarbij het kapitaal volledig terugbetaald wordt op de eindvervaldag van de obligatie. 

*Er is steeds roerende voorheffing verschuldigd op de interesten.

Handige tips

Ga doordacht te werk. Bekijk grondig de aangeboden projecten alsook het business plan dat door de ondernemer wordt uiteengezet. Bekijk de onafhankelijke risicoscore die soms toegekend wordt.

Neem bij elke crowdfundingcampagne zeker het Blad met essentiële beleggingsinformatie (KISS) door. Hierin worden ook nog eens de risicofactoren uiteengezet.

Investeer in de projecten waarmee je het meeste affiniteit hebt en die jou het meeste vertrouwen inboezemen.

• Crowdfunding is een interessante manier om je beleggingsportefeuille te diversifiëren. Het is wel aangewezen om niet meer dan 5 à 10% van je belegbaar vermogen te investeren in crowdfunding. Bij het afleggen van de kennis- en ervaringstest zal Bolero ook peilen naar je vermogen om verliezen te dragen.

• Investeer kleinere bedragen in meerdere projecten en beperk zo je risico. Valt een crowdfundingcampagne iets minder uit, dan wordt dat gecompenseerd door je andere investeringen.

• Je hebt steeds 4 dagen tijd om een investering bij Bolero Crowdfunding te herroepen.

• Blijf de ontwikkeling van de kmo op de voet volgen, stel vragen aan de zaakvoerders en help hen bij hun verdere ontwikkeling. Aarzel niet om je netwerk en je expertise met hen te delen. Zo ondersteun je deze ondernemingen in hun verdere groei.

Wetgeving

In Europa is crowdfunding wettelijk gereglementeerd. Zo moet een crowdfundingplatform voldoen aan de Europese Crowdfunding Verordening (EU) 2020/1503 en is het verplicht om voldoende info te geven over de risico’s en kosten verbonden aan een campagne. Daarom zal jij als belegger de eerste keer dat je wilt investeren in een project een kennis- en ervaringstest moeten afleggen. Als uit die test blijkt dat jouw kennis niet ver genoeg reikt om de risico’s van crowdfunding te begrijpen, dan kan je niet investeren.

Ook wordt er via wetgeving vastgelegd wat het maximumbedrag is dat een bedrijf via crowdfunding mag ophalen en een investeerder mag investeren. Bij Bolero Crowdfunding kan je als investeerder maximum 25.000 euro investeren. Sinds de nieuwe vennootschapswet die in België op 1 mei 2019 is ingetreden, mogen besloten vennootschappen nu ook tot 5 miljoen euro financiering ophalen via crowdfunding.

De ontvangen interesten zijn onderhevig aan roerende voorheffing, tenzij voldaan wordt aan de voorwaarden van de Tax Shelter.

De Tax Shelter voor startups en kmo’s bestaat uit het toekennen van een belastingvermindering aan een investeerder (natuurlijke persoon) die, rechtstreeks of via een crowdfunding platform investeert in een kmo of startup tot 30 of 45% van de investering die in de kmo of startup wordt gerealiseerd. Indien de Taks Shelter van toepassing is, dan vermelden we dit duidelijk bij de crowdfundingcampagne.

Risico’s voor de investeerder

Voor je beslist om te investeren in een crowdfundingcampagne, is het belangrijk om uit te maken of dit voor jou een geschikte manier is om je geld te beleggen. Rendement en risico gaan hand in hand, maar niet iedereen voelt zich comfortabel bij een meer risicovolle belegging…

Om de keuze te kunnen maken of crowdfunding iets voor jou is, is het vooral belangrijk om over voldoende informatie te beschikken. We hebben net gezien dat crowdfunding eigenlijk gelijk staat aan het beleggen in obligaties. Daarom nemen we eerst de risico’s van een obligatie onder de loep en passen we die nadien toe op crowdfunding.

A) Risico’s van een obligatie

Het dibiteurenrisico (of kredietrisico) is de kans dat het bedrijf of de emittent zijn verplichtingen niet nakomt. Meestal heeft dat te maken met een slechte financiële positie of een nakend faillissement. Dit risico is steeds anders en is afhankelijk van de kwaliteit van de emittent.

Het liquiditeitsrisico is het risico dat een effect moeilijk verhandelbaar is vóór de eindvervaldag. Een obligatie vroegtijdig of voor de vervaldag verkopen is niet zo makkelijk en vaak zelfs onmogelijk.

Het renterisico is het risico op waardeschommelingen van een belegging als gevolg van bewegingen van de marktrente. Voor obligaties is dit risico laag. Enkel als je je obligatie verkoopt vóór de eindvervaldag (wat niet vaak voorvalt), loop je dit risico.

B) Risico’s van crowdfunding

Debiteurenrisico of de kans op falen en een (gedeeltelijk) verlies van je kapitaal: de slaagkansen van een bedrijf zijn altijd onzeker, zelfs na een grondige screening. Ook Bolero Crowdfunding kan de toekomst niet voorspellen. Een bedrijf kan falen. Dat is het grootste risico dat je als investeerder loopt, want het kan een geheel of gedeeltelijk verlies van je investering betekenen. Bij een faillissement van het bedrijf waarin je investeerde via crowdfunding, is de kans groot dat je je volledige investering verliest. Je investeert namelijk doorgaans in een (achtergestelde) obligatie waarbij de bevoorrechte of gewaarborgde schuldeisers bij voorrang worden uitbetaald als het bedrijf in de moeilijkheden komt.

De risico’s verbonden aan een crowdfundingproject kunnen worden beïnvloed door de sector waarin het bedrijf actief is, de financiële buffer van de vennootschap, de looptijd van de obligatie en de activiteit van het bedrijf.

Stel dat er problemen zijn, en niet iedereen kan terugbetaald worden, dan is de kans klein dat er nog middelen overblijven om de achtergestelde beleggers (gedeeltelijk) terug te betalen.

Laattijdige terugbetaling

Wanneer een emittent (het bedrijf dat de crowdfundingobligatie uitgeeft) tijdelijk in woelig vaarwater terecht komt, kan het zijn dat een tijdige terugbetaling in het gedrang komt. In zeer uitzonderlijke gevallen, kan het bedrijf dan uitstel van betaling vragen aan zijn investeerders, al is dat een procedure die zelden voorkomt.

• Liquiditeitsrisico

In het geval van crowdfunding is dit risico hoog. Je kan je obligatie, die je door deelname aan een crowdfundingproject gekocht hebt, niet vroegtijdig verkopen. Er bestaat hier vandaag geen markt voor.

• Renterisico

Niet van toepassing op crowdfunding. De rente is op voorhand vastgelegd en kan niet gewijzigd worden. De grootste risico’s zijn dus de kans op laattijdige terugbetaling of het zelfs (deels) niet terugbetalen. Die kans is reëel, maar het komt gelukkig niet vaak voor. Per definitie is een (achtergestelde) obligatie een risicovol product, maar zowel Bolero Crowdfunding als jijzelf als belegger kunnen ervoor zorgen dat dit risico draagbaar is en zelfs verkleind wordt. In het volgende hoofdstuk gaan we daar dieper op in.

Wat doet Bolero Crowdfunding om jouw risico te verkleinen?

Voor je beslist om te investeren in een crowdfundingcampagne is het belangrijk om meer informatie op te zoeken over het bedrijf waarin je potentieel wil investeren. Het is de job van Bolero Crowdfunding om op basis van een screening projecten te selecteren en erover te waken dat het bedrijf de info over zijn campagne op een overzichtelijke manier ter beschikking stelt van zijn (potentiële) investeerders.

A) Een grondige selectie van projecten

Elk bedrijf is anders en dus neemt Bolero Crowdfunding ook elk voorgelegd project eerst grondig onder de loep voor de onderneming een crowdfundingcampagne mag organiseren op het Bolero Crowdfunding-platform. Die strenge selectie verkleint het risico voor potentiële investeerders.

Bij de screening wordt rekening gehouden met de sector, het ‘track record’, de organisatie, het doel van de financiering, ... Veel factoren dus. 

Hoe gaat Bolero Crowdfunding dan precies te werk bij de selectie?

De eerste stap naar een crowdfundingcampagne is een gesprek en een grondige kennismaking met het bedrijf. Daarbij, of nadien, moet de onderneming heel wat informatie aanleveren en start een grondige analyse door het Bolero Crowdfunding-team. Als het bedrijf als crowdfundingwaardig beoordeeld wordt en er een akkoord wordt bereikt over de looptijd, rente en andere modaliteiten van de campagne, dan kan de emittent alle nodige info ter beschikking stellen van potentiële investeerders. Hiervoor vult de ondernemer bepaalde informatie in op de website van Bolero Crowdfunding die later door investeerders en geïnteresseerden geraadpleegd kan worden en zorgt hij voor de KIIS. In het Blad met essentiële beleggingsinformatie worden de risicofactoren nog eens uitgelicht.

Let wel: een ‘go’ vanwege Bolero Crowdfunding is geen garantie dat een bedrijf ook effectief zijn schulden in de toekomst zal kunnen aflossen. Er wordt rekening gehouden met veel factoren, maar er wordt geen volledige due diligence uitgevoerd en de toekomst kan uiteraard niemand voorspellen.

Monitoring

Bolero Crowdfunding vindt het héél belangrijk om de ondernemer gedurende de looptijd van de obligatielening goed te blijven volgen en dat ook investeerders op de hoogte blijven van het bedrijf waarin ze investeerden. We raden de ondernemer dan ook aan om regelmatig zijn investeerders een update geven over het reilen en zeilen van zijn bedrijf.

B) Beleggingskennis- en ervaringstest

Bolero Crowdfunding geeft in geen enkel geval gepersonaliseerd beleggersadvies, maar werkt volgens het execution-only principe. Dat betekent dat Bolero Crowdfunding er zich toe beperkt om orders van investeerders te ontvangen en door te geven. Bolero Crowdfunding is daarnaast verplicht om bij al zijn investeerders te polsen naar hun kennis en ervaring met beleggen in kmo’s en groeibedrijven. Dat gebeurt via de zogenaamde ‘beleggingskennis- en ervaringstest’. Aan de hand van je antwoorden op deze test, beoordeelt Bolero Crowdfunding of de investeringsopportuniteiten op het platform, gepast zijn voor jou als investeerder. Je moet geslaagd zijn voor deze test om te kunnen investeren in een crowdfundingproject.

C) Peiling naar je vermogen om verliezen te dragen

Naast de beleggingskennis- en ervaringstest moet je als investeerder ook een simulatie uitvoeren om de capaciteit van verlies te dragen te beoordelen. Dit zal beoordeeld worden op basis van het inkomen, de activa en de passiva. Deze simulatie zal jaarlijks opnieuw plaats vinden door middel van een vragenlijst.

Nog vragen? Interesse?

Neem dan zeker contact op met het Bolero Crowdfunding-team via info@crowdfunding.bolero.be of bel de Bolero Orderdesk 02 303 33 00