ROE


ROE staat voor Return on Equity of rendement op eigen vermogen. Het is een maatstaf om de rentabiliteit of winstgevendheid te bepalen.  

Het rendement op eigen vermogen wordt berekend door de nettowinst te delen door het eigen vermogen van de onderneming (= de middelen van het bedrijf zelf, staat tegenover het vreemd vermogen of de financiering met schulden).  

Een ROE van 10% geeft aan dat een bedrijf voor elke 100 euro aan eigen vermogen 10 euro winst maakt. Deze ratio moet steeds gecombineerd worden met andere kerncijfers om een totaalbeeld van de rendabiliteit te bekomen. Zo zal een bedrijf met veel schuldfinanciering soms een goed rendement op eigen vermogen vertonen, maar zal het een hoger liquiditeitsrisico lopen als de activiteiten minder goed zijn en de onderneming problemen krijgt om de schulden te financieren.