Vrijstelling roerende voorheffing op dividendaandelen

Voor het inkomstenjaar 2018 kunt u de roerende voorheffing terugvorderendie u betaalde op dividenden van bepaalde Belgische en buitenlandse aandelen. De eerste schijf van 640 euro is namelijk vrijgesteld. Dat kan u een belastingvoordeel opleveren van maximaal 192 euro.
 
U moet de terugbetaling wel zelf aanvragen via uw belastingaangifte en de nodige bewijsstukken bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst. Voor inkomstenjaar 2019 wordt het vrijgestelde bedrag zelfs opgetrokken tot 800 euro.
 
Wij geven u graag wat meer uitleg over de voorwaarden van dit fiscale voordeel en leggen u uit waar u de dividendinformatie voor uw Bolero-rekening terugvindt. Machtig makkelijk!

1. Wie kan genieten van deze maatregel?

Dit fiscale voordeel geldt enkel voor natuurlijke personen (rijksinwoners of niet-rijksinwoners) en niet voor rechtspersonen. De vrijstelling geldt per belastingplichtige. Elke partner van een gehuwd echtpaar kan dit belastingvoordeel (de zogenaamde “vrijstellingskorf”) krijgen.

2. Over welke dividenden gaat het precies?

Zowel dividenden van Belgische als buitenlandse aandelen komen in aanmerking. Met ‘dividenden’ bedoelen we “alle voordelen toegekend door een vennootschap aan aandelen of winstbewijzen hoe ook genaamd, uit welken hoofde en op welke wijze ook verkregen”. Niet alle dividenden komen in aanmerking. De wet heeft de volgende uitdrukkelijk uitgesloten:

 • dividenden uitgekeerd door (tussenkomst van) juridische constructies (het gaat hier om entiteiten onderworpen aan de “Kaaimantaks”)
 • dividenden van instellingen voor collectieve belegging (“fondsen”) of uitgekeerd door tussenkomst van gemeenschappelijke beleggingsfondsen
 • dividenden uit bijzondere verdelingsverrichtingen (bijvoorbeeld fusieverrichtingen, verdeling van het kapitaal van de vennootschap of de inkoop van eigen aandelen)
 • geherkwalificeerde interesten (dus interesten die een vennootschap toekent aan haar aandeelhouder/bestuurder en die bepaalde grenzen overschrijdt)

De vroegere RV-vrijstelling voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen of vennootschappen voor sociaal oogmerk werd afgeschaft en geïntegreerd in de nieuwe vrijstellingskorf. Daardoor zijn dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen (zoals Cera of BRS) voortaan ook aan de bron onderworpen aan roerende voorheffing.

Bovendien gaat het enkel over dividenden die voor het jaar 2018 werden toegekend of uitbetaald.

3. Hoeveel roerende voorheffing kan ik recupereren?

Voor het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) kunt u maximaal 192 euro roerende voorheffing recupereren. Dat komt neer op 640 euro aan dividenden (als ze onderworpen zijn aan het RV-tarief van 30%). Voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) wordt dat bedrag opgetrokken tot 240 euro roerende voorheffing, tot maximaal 800 euro aan dividenden.

Als u dividenden hebt ontvangen waarop verschillende tarieven roerende voorheffing van toepassing zijn, kunt u zelf kiezen voor welke dividenden u deze vrijstelling vraagt.

4. Hoe moet ik de terugbetaling vragen?

Omdat de vrijstelling niet aan de bron gebeurt, moet u bij de inning van het dividend in principe altijd roerende voorheffing betalen. U kunt de ingehouden roerende voorheffing recupereren door deze aan te geven in de aangifte voor uw personenbelasting. De ingehouden roerende voorheffing wordt verrekend met de belastingen die u moet betalen. Als u geen personenbelasting betaalt, wordt het ingehouden bedrag terugbetaald.

Concreet gaat het om de code 1437 en 2437 van het aangifteformulier personenbelasting voor de inkomsten van het jaar 2018 waar u de ingehouden roerende voorheffing vermeldt.  Het ontvangen dividendbedrag moet u niet vermelden in de aangifte.  

Niet-inwoners kunnen de ingehouden roerende voorheffing recupereren via de belastingaangifte voor niet-inwoners.

Bent u niet-inwoner en hoeft u geen belastingaangifte in te dienen? Dan kan u een schriftelijke aanvraag tot terugbetaling indienen bij de “adviseur-generaal van het Centrum Buitenland”. De aanvraag moet een aantal gegevens bevatten die de administratie in staat moeten stellen om u te identificeren en te contacteren. De aanvraag moet ook gestaafd worden met een attest van het statuut van niet-inwoner. Daarnaast moeten bij de aanvraag ook de bewijsstukken worden gevoegd die aantonen dat u terecht de terugbetaling van roerende voorheffing claimt (zie bewijsstukken die bij de volgende vraag worden opgesomd). Deze aanvraag tot terugbetaling moet uiterlijk op 31 december van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de dividenden werden verkregen, ingediend worden. Opgelet, deze aanvraag kan enkel betrekking hebben op de roerende voorheffing die rekening houdende met de verdragsrechtelijke verminderingen effectief verschuldigd is.

Wanneer deze verdragsrechtelijke verminderingen niet of niet ten volle werden toegepast, dan zal hiervoor, zoals vroeger ook al het geval was, een bezwaarschrift moeten worden ingediend.

5. Welke bewijsstukken moet ik hebben?

Bij KB van 28 april 2019 werd bepaald dat u documenten ter beschikking van de administratie moeten houden waaruit blijkt:

 • welke vennootschap het dividend heeft toegekend;
 • wat het bruto bedrag is van de dividenden waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd;
 • wanneer het dividenden van buitenlandse oorsprong betreft die werden verkregen door rijksinwoners, wat het land van oorsprong is van de dividenden en het bedrag van de buitenlandse belasting;
 • welk tarief inzake roerende voorheffing werd toegepast;
 • hoeveel roerende voorheffing is ingehouden;
 • wanneer het dividenden van Belgische oorsprong betreft, op welke datum het dividend door de vennootschap werd betaald of toegekend;
 • dat het dividend effectief werd geëind en op welke datum.

De documenten hoeven niet als bijlage bij de aangifte gevoegd te worden, maar u moet ze wel kunnen voorleggen mocht u controle krijgen.

6. Wat als ik mijn dividenden rechtstreeks in het buitenland in?

Als u dividenden van buitenlandse aandelen rechtstreeks in het buitenland int, werd de roerende voorheffing nog niet aan de bron ingehouden. U moet deze roerende inkomsten dus opnemen in uw aangifte. Daardoor moet u er personenbelasting op betalen, tegen een tarief dat gelijk is aan de roerende voorheffing.

Ook die dividenden moet u niet meer aangeven in de jaarlijkse aangifte. Let op: enkel de eerste schijf van 640 euro is vrijgesteld. Int u in het buitenland een hoger bedrag of dividenden die niet in aanmerking komen voor deze nieuwe vrijstellingskorf? Dan moet u ze uiteraard wel aangeven.

7. Hoe zit dat met aandelen in blote eigendom-vruchtgebruik?

Bij een nalatenschap of schenking met voorbehoud van vruchtgebruik behoort de blote eigendom van de aandelen in principe toe aan de kinderen en het vruchtgebruik aan de ouder(s). In principe zal de vruchtgebruiker de dividenden innen en moet die dus de roerende voorheffing betalen. In dat geval neemt de vruchtgebruiker de dividenden op in zijn vrijstellingskorf.

8. Wat met dividenden van aandelen van gehuwden?

Hierbij moet u rekening houden met het huwelijksvermogensrecht. Als u als echtgenoten samen wordt belast, moet u de inkomsten van uw kapitalen en roerende goederen als volgt aangeven:

 • inkomsten die volgens het vermogensrecht tot het eigen vermogen van een echtgenoot behoren, moeten volledig op naam van die echtgenoot worden aangegeven;
 • alle andere inkomsten moeten voor de helft op naam van elk van de echtgenoten worden aangegeven.

Voor de ingehouden roerende voorheffing geldt hetzelfde principe.

Op welke rekening het dividend werd gestort (een rekening op naam van beide echtgenoten of een rekening op naam van slechts één echtgenoot), is niet van belang.

9. Wat als ik een dividendbetaling in de vorm van aandelen heb gekregen?

Een dividendbetaling hoeft niet noodzakelijk in cash te gebeuren. Het gaat dan om een dividend “in natura”. Ook voor die dividenden gelden dezelfde voorwaarden; ze komen dus in aanmerking voor de vrijstellingskorf.

10. Wat als dividenden geïnd worden door een onverdeeldheid?

Bij onverdeeldheden (bijvoorbeeld een maatschap of een onverdeeldheid die ontstaat door schenking of nalatenschap) is de roerende voorheffing op dividenden in principe aan de bron betaald. De leden van een onverdeeldheid kunnen de ingehouden roerende voorheffing – elk voor hun deelterugvragen. Meer daarover leest u in de voorwaarden hierboven. De deelgerechtigheid van elk lid staat beschreven in de statuten van de maatschap, een schenkingsakte of een aangifte nalatenschap.

11. Wat vermeldt u waar op uw belastingaangifte?

U vult het bedrag aan ingehouden roerende voorheffing in onder de code 1437 en 2437 van het aangifteformulier personenbelasting voor de inkomsten van het jaar 2018.  Het ontvangen dividendbedrag moet u niet vermelden in de aangifte.

12. Waar vindt u uw dividendenoverzicht op het Bolero-platform?

Voor het aanslagjaar 2019 (dividenden ontvangen over 2018) sturen Bolero en KBC u geen persoonlijk overzicht. U kunt wel makkelijk zelf uw dividendoverzicht terugvinden bij Bolero. 

 • Log aan op het Bolero-platform. Selecteer “Rekeningen” in het menu en klik vervolgens op de tab “Transactiehistoriek”. Geef de periode van 01/01/2018 tot 31/12/2018 in en vul bij trefwoord “dividend” in. Door op de info-knop (i-knop) voor de transactie te klikken, kunt u alle details opvragen en het bedrag aan roerende voorheffing terugvinden.
 • De rekeninguittreksels die u per e-mail van Bolero ontvangt, volstaan als bewijs voor deze aanvraag.  

Opgelet! Op deze manier vindt u alle dividenden terug, maar u kunt niet voor alle dividenden de roerende voorheffing terugvorderen. Meer informatie daarover leest u in de veelgestelde vragen hierboven.

Dividendhistoriek

13. Waar vindt u uw dividendinformatie voor uw effectenrekeningen bij KBC/KBC Brussels/CBC?

U kunt dividenden optellen tot uw vrijstellingskorf van 640 euro per persoon is gevuld.

Voor het aanslagjaar 2019 (dividenden ontvangen over 2018) sturen KBC en Bolero u geen persoonlijk overzicht.

De dividendinformatie van uw effectenrekeningen bij KBC Bank/KBC Brussels/CBC vindt u op uw rekeningafschriften, in KBC/KBC Brussels/CBC Touch en in KBC/KBC Brussels/CBC Mobile.

 • Op uw rekeningafschriften
  De dividendinformatie vindt u in de bijlage bij de afrekening van uw dividenden.
 • In KBC Touch
  Selecteer de rekening waarop het dividend werd gestort. Zoek in 'Zoeken en rapport downloaden' op trefwoord 'dividend'. Kijk alleen naar de afrekeningen van 01/01/2018 tot en met 31/12/2018. Als u een individuele afrekening selecteert, vindt u de dividendinformatie in de bijlage.
 • In KBC Mobile
  Selecteer de rekening waarop het dividend werd gestort. Zoek in 'Uitgevoerde verrichtingen' op trefwoord 'dividend'. Kijk alleen naar de afrekeningen van 01/01/2018 tot en met 31/12/2018.
  Als u een individuele afrekening selecteert, vindt u de dividendinformatie in de bijlage.

Opgelet! Op deze manier vindt u alle dividenden terug, maar u kunt niet voor alle dividenden de roerende voorheffing terugvorderen. Meer informatie daarover leest u in de veelgestelde vragen hierboven.

14. Hebt u een dividend ontvangen van Cera/BRS?

Dan ontvangt u daarvan een apart attest.

15. Hebt u dividenden ontvangen bij andere financiële instellingen?

Vergeet niet ze mee op te nemen in uw berekening. U kunt dividenden optellen tot uw vrijstellingskorf van 640 euro per persoon is gevuld.