Actievoorwaarden Bolero Turbo-actie 2013

Betaal twee maanden geen makelaarsloon voor RBS Turbo's.


De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deze Bolero actie:

Deze actie van KBC Securities N.V - Bolero in samenwerking met The Royal Bank of Scotland begint op maandag 06 mei 2013 om 8:00 uur en eindigt op zondag 30 juni 2013 om 18:30 uur (behoudens voortijdige afsluiting).  

De actie heeft betrekking op alle Turbo’s die uitgegeven worden door RBS en die genoteerd zijn op Euronext Amsterdam en tevens verhandelbaar zijn op www.bolero.be. Voor eigenschappen (en de betreffende disclaimers) van de verschillende Turbo’s verwijzen we u door naar de website van RBS, www.rbs.be/markets. Boosters van RBS zijn uitgesloten van deze actie.  

Turbo’s zijn beursgenoteerde financiële instrumenten met een hefboom waardoor een stijging of daling van een onderliggende waarde (aandelen, index, grondstoffen,…) een versneld (positief of negatief) effect heeft. Deze producten zijn complexe en risicovolle beleggingen, aangezien de belegger zijn inleg gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Het product is dan ook alleen gepast voor ervaren en actieve beleggers met een hoge risicoacceptatie. Het is dan ook aangewezen zich grondig te informeren alvorens in deze producten te beleggen. Op www.rbs.be/markets staan de kenmerken en risico’s verbonden aan Turbo’s uitvoerig beschreven. Tevens vindt u op www.rbs.be/markets de brochure, prospectus, Summary Prospectus en de definitieve voorwaarden. Tijdens de actie organiseren Bolero en RBS twee webinars en voorzien zij informatiemateriaal om cliënten nader kennis te laten maken met de producten.

De dienstverlening van KBC Securities NV omvat geen diensten van beleggingsadvies of vermogensbeheer. Dit houdt onder meer in dat de dienstverlening van KBC Securities NV – Bolero ten aanzien van de cliënt zich beperkt tot het louter uitvoeren en/of doorgeven van orders gegeven door de cliënt op zijn/haar eigen initiatief, en geen verplichting omvat tot het verlenen van andere beleggingsdiensten (zoals beleggingsadvies of vermogensbeheer). Conform de MiFID-regelgeving heeft Bolero de kennis en ervaring van de cliënt met complexe financiële instrumenten getoetst aan de hand van een appropriatenesstest of passendheidstest Het resultaat van deze test kan de cliënt nalezen onder het menu ‘Instellingen – Appropriatenesstest’ op het transactiegedeelte van de Bolero-website. De cliënt dient rekening te houden met het resultaat van deze test alvorens te beleggen in complexe producten. Bolero houdt bij het uitvoeren en/of doorgeven van de orders van de cliënt geen rekening met fiscale, juridische of boekhoudkundige aspecten van deze orders, en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.  

Deze actie houdt geen enkele verplichting in ten aanzien van de cliënt om enige transacties te verrichten.

Procedure:

Voor elk tijdens de actieperiode uitgevoerd aan- of verkooporder in een van de RBS Turbo's zoals gespecificeerd hierboven voor een tegenwaarde van minimaal €1.000 (ondergrens) en maximaal € 70.000 (bovengrens) krijgt de Bolero-cliënt het makelaarsloon dat voor dit order wordt aangerekend automatisch teruggestort binnen 4 werkdagen. De cliënt betaalt dus eerst het makelaarsloon en krijgt het achteraf volledig terug vergoed. Plaatst de cliënt een order met een totale waarde die onder de ondergrens of boven de bovengrens ligt, dan betaalt de cliënt zelf volledig het makelaarsloon voor dit order. Orders kunnen niet gecumuleerd worden. Voor alle orders die de cliënt plaatst gelden de Algemene voorwaarden van KBC Securities en de Gebruiksvoorwaarden van KBC Securities Bolero, alsook de Best Execution Policy van KBC Securities.  

Bolero behoudt zich het recht voor in te grijpen bij misbruik van de actie en de cliënt uit te sluiten van de actie. De cliënt moet in dat geval zelf het makelaarsloon vergoeden. Onder misbruik van de actie wordt onder andere daytrading verstaan, waarbij de cliënt binnen één dag een positie aankoopt en weer verkoopt.  

De beurstaks, eventuele buitenlandse taksen, het bewaarloon en andere kosten in verband met de aankoop, de inschrijving op of de verkoop van financiële instrumenten binnen het aanbod van Bolero, zijn geen onderdeel van het makelaarsloon. Deze vergoedingen blijven dan ook volledig voor rekening van de cliënt. Raadpleeg alle details met betrekking tot de tarieven voor de dienstverlening van KBC Securities NV – Bolero op de website.

Voorwaarden:

Deze actie geldt voor natuurlijke personen, rechtspersonen, beleggingsclubs en onverdeeldheden, die Bolero-cliënt zijn en hun rekening bij Bolero correct geactiveerd hebben en de volledige registratieprocedure doorlopen hebben.

Privacy:

KBC Securities NV, Havenlaan 12, 1080 Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van al haar cliënten. KBC Securities NV - Bolero’s dienstverlening, alsook de gegevens verworven in het kader van deze actie zijn volledig onderworpen aan de wetgeving over de bescherming van de persoonsgegevens. Meer details over het recht op rechtzetting van foutieve gegevens van de cliënt in dit kader en over het privacybeleid van KBC Securities in het algemeen vindt men in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden van KBC Securities en de Gebruiksvoorwaarden van KBC Securities NV – Bolero, alsook in de Privacy Statement.

Stopzetting van de actie:

KBC Securities NV – Bolero behoudt zich het recht voor om de looptijd van de actie te wijzigen, de invulling van de actie te wijzigen of zelfs de actie volledig stop te zetten. Wijzigingen in deze actie zullen steeds aangekondigd worden via de website www.bolero.be. In geval van misbruik van de actie of bij vermoeden van misbruik houdt Bolero zich het recht voor de cliënt uit te sluiten van de actie. Het makelaarsloon van de transacties wordt in dat geval volledig betaald door de cliënt zelf.

Aanvaarding van de actievoorwaarden:

Door deel te nemen aan deze actie, erkent de cliënt kennis te hebben genomen van deze actievoorwaarden, ze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden. Als de cliënt graag een gedrukt exemplaar van deze actievoorwaarden ontvangt, kan deze de Bolero Orderdesk contacteren op 078 353 353 of een e-mail sturen naar info@bolero.be.


Dit document is opgesteld door KBC Securities N.V.  RBS (of haar dochtervennootschappen of groepsondernemingen) heeft geen enkele betrokkenheid bij het tot stand komen van de inhoud van dit document. RBS is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en geschiktheid voor welke doeleinden dan ook en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met dit document.