De kostentransparantie van MiFID voor u uitgelegd:

De Europese richtlijn MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) wil niet alleen de concurrentie en transparantie van de financiële markten verhogen, maar ook beleggers beter beschermen.

Daarom is kostentransparantie een belangrijk aspect binnen deze richtlijn. Kosten hebben namelijk een impact op het rendement voor u als belegger. U bent dan ook best goed geïnformeerd over welke kosten en taksen zoal van toepassing zijn op uw beurstransacties.

Bolero voert deze kostentransparantie altijd al hoog in het vaandel:

 • In onze tarievenfiche krijgt u een duidelijk overzicht van alle kosten die mogelijk van toepassing kunnen zijn op uw transacties bij Bolero.  
 • Telkens u een order plaatst, krijgt u voor de bevestiging ervan een overzichtelijke schatting van de kosten en taksen die van toepassing zijn op het order. Het gaat hier om een schatting omdat de uiteindelijke kostprijs uiteraard afhankelijk is van de koers waaraan uw order finaal uitgevoerd wordt op de beurs. Dit noemt men ook wel eens de ex-ante kosteninformatie, namelijk de informatie over de kosten die Bolero u bezorgt vóór u een order doorgeeft.
 • Na elk order krijgt u van Bolero een borderel of rekeninguittreksel met daarop de finale kosten die u betaald hebt voor uw order. Dit is de ex-post kosteninformatie, namelijk de informatie over de kosten die Bolero u bezorgt nadat uw order is uitgevoerd.

Volgende zaken zijn nieuw bij MiFID II, de update van de Europese richtlijn die op 3 januari 2018 van kracht ging:

Een nog uitgebreider kostenoverzicht voor elk beursorder

Vanaf nu krijgt u ook een inschatting van de impact van de kosten en taksen op uw rendement, in absoluut bedrag en in percentage. U krijgt dit zowel voor aankoop- als verkooporders te zien. Hierbij wordt er naargelang van het type effect (aandelen, trackers, opties,…) rekening gehouden met verschillende scenario’s. Bijvoorbeeld als u een aandeel koopt, krijgt u de impact te zien van de kosten en taksen bij uw aankoop en bij een eventuele verkoop na 1 jaar.

Ook als u telefonisch een order doorgeeft aan de Bolero Orderdesk, zullen zij u een kostensimulatie per e-mail bezorgen alvorens het order te kunnen plaatsen op de beurs. Hierdoor kan de doorlooptijd van een telefonisch order iets langer zijn. Alvast bedankt om hiermee rekening te houden.

Een jaarlijks gepersonaliseerd kostenoverzicht

Bovenop uw borderellen of rekeninguittreksels na elk order, krijgt u voortaan één keer per jaar een volledig kostenoverzicht van de kosten en taksen die u het voorbije beursjaar betaald hebt voor uw beleggingen bij Bolero. Jaarlijks mag u eind april dit kostenoverzicht in uw "Berichten" op het Bolero-platform of in de apps verwachten.

Welke kosten worden meegenomen in de kostenoverzichten?

1. Kosten voor beleggingsdiensten en nevendiensten Bolero inclusief betaalde taksen zijn de kosten en taksen die u betaalt voor de service die Bolero biedt.

Die bestaan meer in detail uit:

 • Eenmalige kosten: kosten die u eenmalig - niet periodiek - betaalt, bv. kosten verbonden aan een uitgaande effectentransfer.
 • Lopende kosten: doordat Bolero geen bewaarloon aanrekent, komt deze kost amper voor. Dit zijn kosten die op regelmatige basis aangerekend worden, zoals bijvoorbeeld nalatigheidsintresten. 
 • Transactiekosten: kosten en taksen verbonden aan aankoop- en verkooptransacties op de beurs, alsook kosten en taksen voor dividenden   
 • Kosten voor nevendiensten: bijvoorbeeld de kosten voor corporate actions of de aanmaak van attesten
 • Incidentele kosten: deze zijn niet van toepassing bij Bolero

De transactiekosten splitsen zich nog uit in:

 • Makelaarsloon: de gebruikelijke transactiekosten afhankelijk van uw ordergrootte en de beurs waarop u uw order plaatst. Bekijk de tarievenfiche voor een volledig overzicht.
 • Beurskosten en taksen: de beurstaksen of andere kosten die binnen- of buitenlandse beurzen aanrekenen, alsook de taksen op dividenden. In ons beurstaksenoverzicht worden verschillende dergelijke kosten opgelijst. 
 • Wisselkoersmarge: wanneer u uw order wilt afrekenen in een andere munt dan de koers waarin het effect noteert, dan wordt er een wisselkoers gebruikt. Voor deze wisseltransactie hanteert Bolero een marge. De gebruikte wisselkoersmarge is een schatting op basis van de huidige wisselkoers.
  Het order wordt natuurlijk uitgevoerd aan de koers van het moment van uitvoering van uw order. 

2. Productkosten: dit zijn de werkingskosten die door de uitgever of productbeheerder rechtstreeks verrekend worden in de koers van het beleggingsproduct. Deze kosten gaan als dusdanig niet in cash van uw rekening, maar wegen wel op uw rendement. Ze komen dus niet ten gunste van Bolero, maar zijn volledig voor rekening van de uitgever van het effect. Deze kosten worden weergegeven zoals Bolero ze doorkrijgt van de emittent of uitgever en komen typisch voor bij fondsen, trackers of ETF’s en Turbo’s. Ze kunnen variëren van product tot product: bij trackers of ETF’s gaat het bijvoorbeeld om de beheerskosten, terwijl het bij Turbo’s om de financieringskosten gaat.

De productkosten vallen uiteen in:

 • Eenmalige (product)kosten
 • Lopende (product)kosten
  Bv. de management fee of beheerskosten van een fonds.
 • Transactionele kosten (product)
  Bv. Voor de aankoop/verkoop van een aandeel in een fonds.
 • Incidentele (product)kosten
  Bv. een performance fee, afhankelijk van de prestatie van het product

3. Inducements: dit zijn kosten van derde partijen zoals de emittenten of uitgevers van producten (bv. fondsenmanagers). Bolero ontvangt die voor de verdeling/distributie van bepaalde beleggingsproducten.

Deze kost gaat niet van uw rekening, maar het gaat om een inschatting van de kost die Bolero ontvangt (bv. een bepaald % van de beheerskost). Voor een indicatie van deze inducements verwijzen we u door naar het document ‘Inducements ex-ante rapportering’ beschikbaar op het Bolero-transactieplatform onder de rubriek “MiFID” in het “Documentcenter” onder het ?-icoon rechts bovenaan.

Belangrijk: in het uitgebreide kostenoverzicht voor het plaatsen van een order, wordt u onder de rubriek “Kosten voor beleggingsdiensten Bolero inclusief taksen” enkel de transactiekosten relevant voor die beurstransactie vermeld. Er kan immers op dat moment nog geen inschatting gemaakt worden of er nadien ook nog kosten zijn voor eventuele dividenden, corporate actions,… op dit effect.

Bij uw jaarlijkse kostenoverzicht krijgt u wel een overzicht van alle kosten en taksen die van toepassing zijn geweest voor uw beleggingen bij Bolero over een bepaald beursjaar.

Wat is het jaarlijks kostenoverzicht?

In het kader van de Europese MiFID II-richtlijn krijgt u jaarlijks een overzicht van de kosten en taksen die van toepassing zijn geweest op uw beleggingen bij Bolero het voorbije jaar.

Daarbij gaat het zowel om directe kosten (die u werkelijk betaald hebt via uw Bolero-rekening zoals makelaarsloon) als indirecte kosten (die verrekend worden in de koers van het beleggingsproduct).

Bij Bolero ontvangt u dat overzicht eind april per Bolero-rekening die u aanhoudt. Het overzicht dient puur ter informatie, u hoeft hier verder niets mee te doen.

Voor meer uitleg rond de verschillende definities van de kosten, bekijk de uitleg hierboven.  

De kosten worden niet alleen in absolute bedragen, maar ook in percentages weergegeven ten opzichte van uw gemiddelde vermogen bij Bolero over het voorbije jaar. Dat gemiddelde vermogen werd bepaald aan de hand van een gemiddelde van dagelijkse foto’s van de waarde van uw Bolero-portefeuille. Als u effecten bezit of transacties verricht in een vreemde munt, dan worden die omgerekend aan de wisselkoers van het moment van de foto of de transactie.

Wat betekent “Impact van deze kosten op uw vermogen” op uw jaarlijks overzicht?

Dat bedrag zou u meer hebben als er geen kosten voor beleggingsdiensten of producten geweest zouden zijn. We gaan er dan van uit dat u het totaalbedrag aan kosten op dezelfde manier belegd zou hebben als uw huidige vermogen bij Bolero tijdens dat betrokken jaar (en dus aan uw gemiddelde rendement over het voorbije jaar).

Hoe moet ik het kostenoverzicht vóór het plaatsen van een order interpreteren?

In uw orderticket vindt u naast de kostensimulatie van het order dat u op dat moment aan het plaatsen bent, ook de impact van de kosten en taksen op uw rendement.

 • Afhankelijk van het type transactie en het type effect, kunt u verschillende scenario’s zien. Bij een verkoop ziet u bv. enkel de effectieve kost van de verkoop en de impact daarvan op uw rendement.
 • De verschillende scenario’s zullen afhangen van de aanbevolen termijn van bezit van een effect. Die wordt door de uitgevers van effecten als trackers of ETF’s, Turbo’s,… aangegeven in het document essentiële beleggersinformatie.  
 • De kosten en taksen worden telkens uitgedrukt in de munt waarin het effect noteert.
 • U kunt de rubrieken “Kosten voor beleggingsdiensten Bolero” of de “Productkosten” nog verder uitklappen en meer in detail bekijken.

We illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden. 

1. Aankoop aandeel

U wenst 60 aandelen KBC aan te kopen aan een limietkoers van 49 EUR.

Bij de kostensimulatie van uw order ziet u een inschatting van het makelaarsloon en de beurstaks die u voor dit specifieke order zou moeten betalen.

Vervolgens ziet u eronder de impact van de kosten en taksen op uw rendement. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de kosten bij aankoop als met die bij een eventuele verkoop na 1 jaar.

Bij een verkoop van deze 60 aandelen zult u nog eens makelaarsloon en beurstaks verschuldigd zijn. Zo ziet u dat de kosten voor de beleggingsdiensten Bolero inclusief de taksen in totaal (na aankoop en verkoop na 1 jaar) geschat 50,58 EUR bedragen. Ten opzichte van uw initiële investering van 2.965,29 EUR, is dit 1,72%. De kosten en taksen wegen dus voor 1,72% op uw rendement. Pas vanaf een rendement hoger dan dit percentage, maakt u winst.  

Aangezien dit aandeel in euro noteert en u uw order in euro afrekent, is er geen wisselkoersmarge van toepassing. Als u een aandeel dat noteert in dollar, in euro zou laten afrekenen, dan zal er bij de berekening van de impact van de kosten en taksen op uw rendement van uitgegaan worden dat u zowel voor de aankoop als voor de verkoop een afrekening in euro wenst. In dat geval zal er dus twee keer wisselkoersmarge geteld worden.

2. Verkoop aandeel

U wilt 20 aandelen Apple verkopen aan een limiet van 270 USD. U kiest voor afrekening via uw euro-rekening.

Bovenaan ziet u een inschatting van de kosten en taksen van toepassing op dit verkooporder en wat u zou moeten betalen in dollar en in euro.

Bij een verkoop wordt enkel nog de impact getoond van de kosten en taksen van de verkoop op uw rendement. De kosten van uw aankoop zitten namelijk al verrekend in uw huidige rendement dat u in uw portefeuille ziet voor dit effect.

U merkt zo dat de verkoop voor 1,22% weegt op uw rendement. Dit wordt uitgesplitst in het makelaarsloon, de beurskosten en taksen (de som van de sec fee USA bij verkoop en de beurstaks) en de wisselkoersmarge omdat u uw order laat afrekenen in EUR en niet in dollar.

3. Aankoop tracker/ETF

U wilt 50 stuks kopen van een tracker op de BEL20.

U ziet eerst de kostensimulatie van uw aankooporder waarbij u een inschatting krijgt van het makelaarsloon en de beurstaks die u bij aankoop zou moeten betalen.

Daaronder krijgt u een overzicht van de impact van de kosten en taksen op uw rendement. Bij een aankooporder worden telkens de kosten en taksen van zowel de aankoop als de eventuele verkoop meegeteld om de impact op uw rendement te tonen. Aangezien de meeste uitgevers van trackers een aanbevolen beleggingstermijn hebben van 5 jaar, ziet u in vele gevallen hier de mogelijke impact staan bij een eventuele verkoop na 1 jaar, na 3 jaar en na 5 jaar.

Bij een tracker zijn er naast de kosten voor beleggingsdiensten Bolero voor de aankoop- en verkooporders, ook productkosten: dit is de kost voor de emittent of uitgever van de tracker die verwerkt zit in de koers van de tracker.

Om de impact op uw rendement te berekenen, wordt het totale bedrag van de kosten gedeeld door het brutobedrag van uw initiële investering en vervolgens gedeeld door een schatting van het aantal jaar dat u het effect zal aanhouden.

Bv. Bij een verkoop na 5 jaar betaalt u in totaliteit 80,43 EUR kosten voor een initiële investering van 2.300 EUR. U hebt de effecten 5 jaar in portefeuille gehouden. De impact van de kosten en taksen zal dus 0,70% wegen op uw rendement. 

 

4. Aankoop obligatie

U wenst een obligatie aan te kopen voor een bedrag van 5.000 euro.

U ziet eerst een inschatting van de kostprijs van uw order rekening houdend met de koers van de obligatie, het makelaarsloon en de beurstaks. Vervolgens wordt de impact weergegeven van de kosten en taksen op uw rendement. Bij obligaties zijn er doorgaans geen productkosten noch inducements van toepassing. 

Voor een obligatie tonen we verschillende scenario’s:

 • Bij een eventuele verkoop na 1 jaar: hierbij zal u zowel bij de aankoop en als bij de verkoop makelaarsloon en beurstaks betaald hebben. Aangezien de vervaldag van de obligatie in dit voorbeeld binnen het jaar valt, wordt enkel de inschatting van de kosten op vervaldag getoond. 
   
 • Bij vervaldag na 1 jaar: als u de obligatie tot eindvervaldag bijhoudt, betaalt u geen verkoopkosten, noch beurstaks. U ziet in dit geval enkel uw aankoopkosten wegen op uw rendement, namelijk in deze simulatie voor 0,42%. Hierbij worden de kosten voor beleggingsdiensten Bolero gedeeld door uw initiële bruto investering van 5.081,3 euro en vervolgens gedeeld door het aantal jaar dat u de obligatie hebt aangehouden. 

 

5. Aankoop optie

U wenst een calloptie te kopen op Apple. Afrekening via uw euro-rekening.

U ziet eerst een kostensimulatie voor uw aankooporder. Op opties is geen beurstaks van toepassing.

Vervolgens wordt de impact van de kosten en taksen berekend op uw rendement voor verschillende scenario’s afhankelijk van de looptijd van uw optie:

 • Als u zelf uw positie sluit na 1 jaar: in dat geval worden zowel de makelaarskosten bij aankoop als bij een eventuele sluiting opgeteld. De kosten worden vervolgens ten opzichte van uw initiële investering van 9.006 USD geplaatst om de impact op uw rendement te berekenen.
   
 • Bij expiratie van uw optie in 2021: bij expiratie betaalt u geen makelaarskosten. Om de impact op uw rendement te berekenen, wordt dus enkel rekening gehouden met uw aankoopkosten.

Om de impact op uw rendement te berekenen, wordt het makelaarsloon gedeeld door uw initiële investering en gedeeld door het aantal jaar dat u de optie aangehouden hebt (hier iets meer dan een jaar).

Overzicht van alle kosten in het kader van uw beleggingen bij Bolero

Een overzicht van alle kosten voor beleggen via Bolero, alsmede een illustratie van hun impact op het rendement, vindt u hier.