Welkom in de obligatiewereld van Bolero

Welkom in de obligatiewereld van Bolero

Een obligatiebelegging kan een belangrijke rol spelen in een beleggingsportefeuille, als basisbelegging of als diversificatie. Voor vele beleggers zijn obligaties echter onbekend. En onbekend is onbemind.

Daar wil deze pagina verandering in brengen. Ze legt je van naald tot draad uit wat een obligatie is en hoe je erin kan investeren.

Praktisch: obligaties verhandelen bij Bolero

Hoe kan je een obligatie terugvinden op ons platform? En hoe koop je er een aan? Je leest het hieronder.

Primaire of secundaire markt?

Als Bolero-belegger kan je af en toe intekenen op de uitgifte van een nieuwe obligatie (primaire markt) maar je kan ook lopende obligaties verhandelen (secundaire markt).

Primaire markt

Intekenen op een obligatie kan via de primaire markt enkel tijdens de uitgifteperiode (ook enkel als KBC Bolero mee in het syndicaat zit en bijgevolg de uitgifte mee begeleidt). Om in te tekenen op een uitgifte, klik je op de banner rechtsboven op de homepagina van het Bolero-platform (zie onder) of selecteer je in het menu van de Bolero-app 'Nieuwe uitgiftes beschikbaar' om zo naar de intekenmodule te gaan. Volg vervolgens de stappen.

Secundaire markt

Beleggers kunnen bij Bolero ook lopende obligaties verhandelen, zowel beursgenoteerde als over-the-counter (of OTC)-obligaties (buiten beurs). Hou er rekening mee dat obligaties van nature illiquide en mogelijk ook complexe producten zijn. 

Beursgenoteerde obligaties
 • Beursgenoteerde obligaties kan je op het Bolero-platform terugvinden via de zoekmotor (het vergrootglas op het Bolero-platform) wanneer je de ISIN-code ingeeft (de ISIN-codes zijn beschikbaar op de websites van Euronext en van de beurs van Frankfurt). Je kan in de zoekmotor ook zoeken op naam van het bedrijf. Als je de bedrijfsnaam hebt ingegeven, verschijnen er 'suggesties'. Kies voor ‘Alle Resultaten‘ en selecteer als 'type effect' de optie 'obligaties'.  
 • Deze obligaties noteren ofwel op de beurs van Frankfurt ofwel op Euronext. Via het Bolero-platform kan je je order rechtstreeks op de beurs plaatsen. Eens de obligatie is geselecteerd, kan je kiezen voor 'Aankoop/Verkoop'. Vervolgens geef je bij 'Aantal' het nominale investeringsbedrag in (dus niet het aantal coupures, zie onder 'Termen & andere kenmerken'). Check best ook de liquiditeit via 'diepte van de markt'. Ingeval van beperkte liquiditeit op de beurs kan je de Bolero Orderdesk contacteren om na te gaan of de obligatie OTC (zie lager) meer liquide is. Doorloop daarna de stappen om het order te ondertekenen. Ter info: obligaties waarvan de ISIN-code begint met de Belgische landcode BE, kan je niet verhandelen op de beurs van Frankfurt, enkel op Euronext.
OTC-obligaties
 • Je kan OTC-obligaties terugvinden op het Bolero-platform in het Idea Center. Die selectie is niet-limitatief, dus ook andere OTC-obligaties kunnen verhandeld worden, zolang er voldoende liquiditeit is en de obligatie niet onderworpen is aan beperkingen (bv. onder MIFID). Ter info: in het kader van de MIFID-wetgeving wordt ter bescherming van de belegger de voorkeur gegeven aan OTC-obligaties boven beursgenoteerde obligaties, dat vanwege de hogere liquiditeit en de betere prijsvorming. 
 • OTC-obligaties zijn dus niet verhandelbaar op de beurs en kan je enkel telefonisch verhandelen via onze Bolero Orderdesk (02 303 33 00)Hou zeker de ISIN-code bij de hand. Het is aangewezen om de Orderdesk tussen 9u en 17u30 te bellen. Zij zoeken voor jou een tegenpartij en de meeste handelaars zijn enkel tussen die uren beschikbaar. 

Termen & andere kenmerken

 • Uitgifteprijs: een obligatie wordt meestal uitgegeven voor een groot bedrag, namelijk de hoofdsom, bijvoorbeeld 500 miljoen euro. Deze hoofdsom wordt onderverdeeld in verschillende coupures, bijvoorbeeld 1.000 euro, zodat de obligatie op de secundaire markt voldoende liquide en verhandelbaar is.

  De uitgifteprijs kan verschillen van de nominale waarde van de obligatie. Dat verschil wordt uitgedrukt in %. Zo kan een obligatie worden uitgegeven waarbij de uitgifteprijs 101,875% van de nominale waarde bedraagt: je moet dan 1018,75 euro betalen voor een obligatie die eigenlijk maar 1.000 euro waard is en die op eindvervaldag 1.000 euro terugbetaalt. Is de uitgifteprijs hoger dan 100% dan is ze 'boven pari'. Is ze lager dan 100%, dan spreek je over 'onder pari'.
   
 • Roerende voorheffing: op de rente of coupons die je int, betaal je steeds 30% roerende voorheffing (rv). Die wordt aan de bron door Bolero afgehouden. 
   
 • Verlopen rente: voor elke obligatie die wordt verhandeld vóór de vervaldag moet de koper aan de verkoper 'verlopen intresten' betalen: intresten waarop de verkoper recht heeft voor de dagen tussen de vorige intrestdatum en de datum van de verkoop. Ter info: voor een BE-code wordt de verlopen rente netto afgerekend. Voor buitenlandse obligaties niet. Als je een buitenlandse obligatie verkoopt voor ex-coupondatum, dan dien je dat te vermelden in de belastingaangifte zodat de overheid rv kan afhouden op de rente.
   
 • Standaard worden interesten en kapitaal op eindvervaldag uitgekeerd in euro. Je kan hiervan afwijken via 'instellingen' in de Bolero-app of op het Bolero-platform en kiezen voor de uitkering 'in originele munt' om toekomstige betalingen uit te laten voeren in de munt waarin de obligatie noteert (let wel: dat geldt dan voor alle posities, waaronder ook dividenden van aandelen).
   
 • De waarde van een obligatie kan tijdens haar looptijd stevig schommelen. Wil je een obligatie met een 1%-rente verkopen terwijl de beleidsrente ondertussen is gestegen en het spaarboekje 2% opbrengt? Dan zal je geen kopers vinden die je de volledige uitgifteprijs (zie onder) zullen willen terugbetalen. Je zal maar een deel van de uitgifteprijs kunnen recupereren.   
   
 • Om de toekomstige opbrengst van verschillende obligaties gemakkelijk met mekaar te kunnen vergelijken, krijgt elke obligatie ook een actuarieel rendement. Het actuarieel rendement geeft het effectief rendement aan van een obligatie op vandaag tot de eindvervaldag en houdt met meer factoren rekening dan de coupon (aankoopprijs van de obligatie, resterende looptijd, … ).
   
 • Yield: deze Engelstalige term geeft het rendement van de obligatie weer. Via de yield kan je obligaties met verschillende modaliteiten (coupon, looptijd, huidige koers, nominale waarde,...) onderling vergelijken. Een voorbeeld om dat te verduideiljken: een obligatie met een looptijd van 10 jaar met een nominale waarde van 1.000 euro en een coupon van 5% levert je jaarlijks een coupon van 50 euro op en dat gedurende 10 jaar. Stel dat je deze obligatie koopt onder pari, aan 95%, dan heb je 950 euro in plaats van 1.000 euro voor deze obligatie betaald. De yield (het rendement) zal dan ongeveer 5,26% bedragen. Koop je de obligatie echter boven pari, biv. aan 105%, dan is de yield 4,76 %.

Wat is een obligatie?

Bolero maakte voor haar beleggers een brochure (ook te vinden op de Bolero Academy) die kan dienen als basisinleiding op obligaties. Hierin kom je te weten wat een obligatie is (en wat bijvoorbeeld de verschillen zijn tussen aandelen en obligaties), wat de voordelen van beleggen in obligaties zijn en welke risico’s obligaties met zich meedragen. Hieronder lees je nog wie de emittenten zijn en welke verschillende soorten obligaties er zijn:

De emittenten

Obligaties worden vaak ingedeeld naar het type emittent of uitgever van de obligatie. Dat kunnen zijn: supranationale organisaties, overheden, overheidsbedrijven, semi-overheidsbedrijven en particuliere bedrijven. Over het algemeen onderscheiden we twee types: bedrijfsobligaties (of corporate bonds) en staatsobligaties (of government bonds). 

Voor middellange financieringen kunnen bedrijven een beroep op de markt doen via een obligatie-emissie. Bedrijfsobligaties bieden doorgaans een hoger rendement dan obligatie-emissies door landen. Landen genieten immers vaak een relatief hoge rating (lager risico). Obligaties met een lange looptijd uitgegeven door de Belgische staat heten 'OLO’s' (Obligations Lineaires / Lineaire Obligaties).

De types

Gewone obligatie

Obligaties met een bepaalde looptijd, een vaste rentevoet en op vervaldag krijgt de investeerder zijn geld terug. Zo haalde het Belgische vastgoedbedrijf VGP begin 2022 1 miljard euro op via de uitgifte van twee groene obligaties. Één ervan heeft een looptijd van 8 jaar tegen een rente van 2,25%. Wie voor 1000 euro intekende, krijgt elk jaar 22,50 euro brutorente van VGP. Na 8 jaar geeft VGP ook de geïnvesteerde 1000 euro terug aan de investeerder.

Nulcouponobligatie

Obligatie die geen jaarlijkse coupon betaalt. Als compensatie is de uitgifteprijs een pak lager dan de nominale waarde, bijvoorbeeld 80%. Dan betaal je voor de obligatie 800 euro terwijl die er eigenlijk 1000 waard is. Op eindvervaldag ontvang je dus 1000 euro. Let wel: je betaalt steeds 30% roerende voorheffing op het verschil tussen de uitgifte- en terugbetalingsprijs (ongeacht moment van aankoop en de aankoopprijs).

Perpetuals of eeuwigdurende obligaties

Zowat het omgekeerde van de nulcouponobligatie, want bij deze obligaties ontvang je enkel op regelmatige basis een coupon en wordt het geleende bedrag in principe niet terugbetaald (tenzij de uitgever toch beslist die terug te betalen na een bepaalde periode). De waarde van deze obligaties kan door hun eeuwig karakter stevig schommelen op de secundaire markt, afhankelijk van de rentebewegingen.

Obligaties gelinkt aan inflatie

Zowel de rente als het bedrag dat op het einde wordt terugbetaald, dalen of stijgen mee met de inflatie-index.

Converteerbare obligaties

Tijdens de looptijd van de obligatie kan je ervoor kiezen om ze in te ruilen tegen aandelen van het uitgevende bedrijf. De koers van die aandelen waartegen je kan inruilen, is vooraf bepaald. Stijgen de aandelen van het bedrijf tijdens de looptijd van de obligatie mooi boven de koers uit, dan kan je bij het inruilen de aandelen dus oppikken tegen een korting.

Omgekeerd converteerbare obligaties

De kenmerken zijn tegengesteld aan die van een gewone converteerbare obligatie: niet de belegger, maar de emittent heeft de keuze om op de eindvervaldag de obligatie terug te betalen in contanten of in aandelen tegen de bij uitgifte afgesproken koers. De emittent zal dus vooral voor een conversie in aandelen kiezen als de aandelen op de eindvervaldag lager noteren dan de conversieprijs.

Gestructureerde obligaties

De hoogte van de coupons ligt niet vast bij dat soort obligaties. Ze hangt af van de prestatie van iets anders, bijvoorbeeld een beursindex.

Callable obligaties of vervroegd aflosbare obligatie

Deze obligatie geeft de uitgever het recht om de obligatie terug te kopen vóór vervaldag. Op de calldatum heeft de uitgever het recht, maar niet de plicht, om de obligatie terug te kopen aan een vooraf bepaalde callprijs.

Achtergestelde obligaties

Bij achtergestelde obligaties kom je als obligatiehouder in de rangorde van de schuldeisers pas na de gewone schulden en obligaties en net vóór de aandeelhouders. Daardoor is het risico groter dat je niets of amper iets terugkrijgt van jouw lening bij de ontbinding of het faillissement van de uitgever. 

Wist je dat…

… het lagere risico dat obligaties bieden, de belangrijkste reden is waarom beleggers aandelen en obligaties in hun portefeuille combineren? NIet tegenstaande houdt beleggen in obligaties nog enkele risico's in. 

… obligaties voor evenwicht zorgen en verliezen beperken wanneer aandelen ondermaats presteren?

… er groene obligaties zijn? Het geld dat je leent, wordt uitsluitend gebruikt om projecten te financieren die bijdragen aan het milieu. Sociale obligaties dienen op hun beurt sociale doelstellingen en duurzame obligaties combineren duurzame en sociale doelstellingen met een bredere kijk op duurzaamheid.

...​ je bij de aankoop van een obligatie geen eigenaar van het bedrijf (of land) wordt? Je hebt dus geen inspraak op aandeelhoudersvergaderingen. Anderzijds heb je bij een faillissement wel voorrang op aandeelhouders wanneer het bedrijf wordt ontmanteld (tenzij het specifiek anders wordt aangegeven bij de uitgifte van de obligatie).  

…  je ook onrechtreeks in obligaties kan beleggen via obligatie-ETF’s en dat op een gespreide kostenefficiënte manier? Check Beleggen in ETF's met Bolero.

... je inspiratie omtrent obligaties kan halen in ons Idea Center? Je vindt er onze Obligatieselectie die wekelijks wordt aangepast. Het Idea Center bereik je door in te loggen op ons platform en onder MENU Idea Center aan te klikken. Eens in het Center zie je de Obligatieselectie. Via de Bolero-app kan je onder MENU en dan 'Nieuws en Inzichten' swipen doorheen de ideeënlijstjes en zo de Obligatieselectie terugvinden.