Verrichting op effecten of ‘Corporate Actions’

Een 'verrichting op effecten' of in het Engels een ‘Corporate Action’ is een verrichting die een onderneming uitvoert op het financieel instrument dat het uitgeeft. Die corporate actions hebben dus een directe impact op de aandeelhouder, de obligatiehouder of de houder van het financiële product. Er bestaan verschillende types corporate actions, maar we kunnen ze onderbrengen in drie grote groepen:

 • Verplichte corporate actions: de belegger wordt op de hoogte gebracht van de verrichting, maar heeft geen verdere inspraak. De meest voorkomende verplichte corporate actions zijn fusies of ‘Mergers’ en splitsingen of ‘ Stock Splits’.
 • Corporate actions met keuzemogelijkheden: de belegger kan een keuze maken. Bij een keuzedividend kan de belegger bijvoorbeeld beslissen om dat dividend te ontvangen in effecten of in cash. Maakt u geen specifieke keuze, dan wordt doorgaans de standaardkeuze van de markt (= een market default) gekozen. Die wordt vooraf altijd aangegeven.
 • Vrijwillige corporate actions: de belegger kan op vrijwillige basis deelnemen. Een kapitaalverhoging is bijvoorbeeld een vrijwillige corporate action.

Tip: Over tal van verplichte corporate actions wordt beslist op de algemene vergaderingen. Het is voor een particuliere belegger dus interessant om af en toe de rubriek ‘Aandeelhouders’ van de website van de onderneming waarvan het aandelen, obligaties,… bezit te raadplegen om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Hieronder vindt u meer informatie over de meest voorkomende corporate actions, hoe ze werken, hun potentiële fiscale impact en nog veel meer. Veel leesplezier!

Eerst een beetje theorie...

1. Hoe verloopt een corporate action?

Corporate actions kunnen moeilijk lijken als u de werking ervan niet volledig kent. Soms zijn particuliere beleggers verrast om in de pers te horen dat een onderneming bijvoorbeeld beslist om een keuzedividend uit te keren, terwijl hun broker daar niet onmiddellijk over communiceert.

Dat komt omdat verrichtingen op effecten een zeer specifiek proces volgen dat doorgaans begint tijdens een algemene vergadering en eindigt in de portefeuille van de aandeelhouder. Bolero informeert u niet over de beslissingen die tijdens de algemene vergaderingen worden genomen. Daarom is het belangrijk om regelmatig de rubriek ‘Aandeelhouders’ of ‘Investor relations' van de website van de onderneming te raadplegen. Tip: Op het Bolero-platform vindt u de website van de onderneming en de contactgegevens onder het tabblad ‘Boekhoudgegevens’ bij de volledige details van een effect. Machtig makkelijk!

Het verloop van een corporate action

Wanneer een onderneming beslist om een corporate action te doen, zelfs al is dat al in de pers aangekondigd, zijn doorgaans nog niet alle voorwaarden en details van de verrichting bekend. De onderneming moet eerst de voorwaarden bepalen voordat ze de verrichting effectief kan lanceren. Zodra de onderneming die het financiële product (aandelen, obligaties ...) uitgeeft, klaar is en beslist om het evenement officieel aan te kondigen, stuurt ze alle informatie naar haar agent.

De rol van de agent is eenvoudig: ervoor zorgen dat alle bewaarders of custodians van het financiële product wereldwijd op de hoogte zijn van de verrichting op effecten van de onderneming. Het gebeurt soms dat de mededeling van het evenement versnipperd verloopt. De agent beschikt dan nog niet over alle informatie, maar beslist toch al om de bewaarders van de effecten onmiddellijk op de hoogte te brengen, die op hun beurt de banken en brokers inlichten.

Over het algemeen, behalve als er sprake is van enige dringendheid omdat de deadlines te dichtbij liggen, wachten de banken en brokers tot ze alle informatie hebben gekregen van de bewaarder alvorens die informatie mee te delen aan u als belegger.

Als belegger wordt u dus aan het eind van die ketting geïnformeerd. Bij Bolero krijgt u een notificatiemail die u meldt dat er een corporate action voor een van uw effecten beschikbaar is. Wanneer u inlogt op het platform of op de mobiele app, kan u onmiddellijk alle informatie raadplegen en indien nodig online uw keuze doorgeven. Machtig makkelijk!

2. Belangrijke gebeurtenissen bij corporate actions

Wanneer komt u als belegger nu in aanmerking voor een bepaalde corporate action (dividend, kapitaalverhoging,…)? Daarvoor is het belangrijk om enkele data en gebeurtenissen goed te begrijpen. We zetten het voor u op een rij.

De ex-dividenddatum of ‘Ex-date’: de datum vanaf wanneer een effect verhandeld wordt zonder het voordeel te genieten van de eerder aangekondigde corporate action. Er wordt gezegd dat het effect na de ex-dividenddatum “ex-dividend” gaat.

Met andere woorden: wanneer u het aandeel koopt op of na de ‘ex-date’, kan u niet meer deelnemen aan de corporate action of genieten van bv. het dividend.

De afwikkelingsdatum of ‘Record date’: de datum waarop een onderneming bepaalt welke aandeelhouders in aanmerking komen voor de verrichting op effecten. Alle aandeelhouders die het aandeel bezitten, op record date, komen in aanmerking voor de corporate action De ‘Record date’ ligt doorgaans een werkdag na de ‘Ex-date’.

Dat is niet onlogisch. Vanaf ex-date koopt u het effect zonder corporate action. Diegene die het effect kopen de dag voor ex-date, moeten nog wel in aanmerking komen voor de corporate action. Ze krijgen het effect werkelijk in hun bezit 2 dagen na de uitvoering van hun order, dus op record date.

Op sommige markten kunnen er drie werkdagen (T+3) liggen tussen de aankoopdatum en de datum waarop het effect op de effectenrekening wordt geregistreerd en kan er een langere periode zitten tussen ex-date en record date.

De uiterste datum of ‘Deadline’: bij een vrijwillige verrichting op effecten of een verrichting op effecten met keuzemogelijkheden, heeft de belegger een deadline om een keuze door te geven. Als de belegger zich bij een verrichting op effecten met keuzemogelijkheden niet uitspreekt, dan is de ‘standaardkeuze van de markt’ die vooraf door de onderneming is bepaald, van toepassing. Bij een vrijwillige verrichting op effecten kan de belegger na de deadline niet meer deelnemen.

De betaaldatum of ‘Pay date’: de theoretische datum waarop de corporate action geboekt of de belegger betaald kan worden. Die datum is het ogenblik waarop uw effectenrekening, afhankelijk van het type verrichting op effecten, ofwel gecrediteerd ofwel gedebiteerd zal worden. Het is een theoretische datum, want vaak krijgt de particuliere belegger het dividend bijvoorbeeld pas enkele dagen na die datum. De storting of betaling moet immers ook dezelfde keten van de verrichting op effecten volgen die gaat van de uitgevende onderneming tot u als belegger via de bewaarder en de agent.

De registratiedatum of ‘Settlement date’: de datum waarop de transactie definitief is, het ogenblik waarop de koper moet betalen en de verkoper het actief moet leveren. Over het algemeen ligt de registratiedatum twee werkdagen (T+2) na de uitvoeringsdatum. Op bepaalde markten ligt de registratiedatum drie werkdagen (T+3) na de uitvoeringsdatum.

Dividenden

1. Cashdividend

Cashdividend is de eenvoudigste vorm van dividend. U moet geen enkele keuze maken. Wie in aanmerking komt, krijgt enkele dagen na de officiële betaaldatum een cashbetaling op zijn of haar effectenrekening. U krijgt hierover geen communicatie, enkel het gebruikelijke transactieborderel.

Goed om te weten

Het dividend wordt doorgaans gestort door de uitgevende onderneming in de munt waarin het effect noteert (er bestaan uitzonderingen). Bij Bolero hebt u de keuze om dividenden uitbetaald te krijgen in de oorspronkelijke munt of in euro. Standaard worden uw dividenden in euro betaald. Uw voorkeur wijzigen kan op het Bolero-platform of in de app onder het menu Instellingen > Rekening > Munt dividend/interest/kapitaaluitkeringen. Een wijziging van uw voorkeur is enkel van toepassing op betalingen waarvan de ex-dividenddatum nog niet verstreken is.

Mogelijke taksen en kosten van verrichting op effecten

 • Beurstaks voor betaling in effecten.
 • Belgische roerende voorheffing.
 • Buitenlandse roerende voorheffing (‘withholding tax’).
 • Mogelijk ADR-kosten.

Er zijn geen kosten voor de uitkering van dividenden van Belgische aandelen in cash. Er zijn wel inningskosten van 2% (max. 125 euro) op de buitenlandse cashdividenden.

2. Keuzedividend

Bij een keuzedividend moet u als belegger een keuze maken: u kan het dividend in cash of in nieuwe effecten laten uitbetalen. De inschrijvingsprijs van nieuwe effecten is niet altijd lager dan de marktprijs. Net als voor het cashdividend moet de belegger in aanmerking komen voor uitkering van het dividend. Bij Bolero kan u ervoor kiezen om keuzedividenden altijd in cash of altijd in effecten te ontvangen. Uw voorkeur wijzigen kan op het Bolero-platform of in de app onder het menu Instellingen > Rekening > Uitbetaling keuzedividenden. Standaard worden keuzedividenden bij Bolero altijd in cash uitbetaald.

Wilt u eenmalig afwijken van uw standaardkeuze, dan kunt u dat doorgeven via de "Corporate events"-module op het Bolero-platform. Om een keuze te kunnen maken, krijgt u als belegger rechten die u kan omwisselen voor nieuwe aandelen tegen een door de onderneming bepaalde ratio. Normaal kent u de ratio voor de omzetting van rechten in aandelen vóór de betaaldatum, maar soms gebeurt het toch dat deze ratio vóór de deadline niet bekend is. In dat geval moet u soms een keuze maken zonder alle details te kennen.

Goed om te weten

 • De rechten die worden uitgekeerd om de omwisseling mogelijk te maken, kunnen soms beursgenoteerd zijn. In Spanje wordt voor dit type van corporate action een nieuwe ISIN toegekend aan de aandelen verkregen bij het keuzedividend. Die aandelen worden nadien dan gelijkgesteld met de ‘moeder-ISIN’ van de onderneming.
 • Bij Belgische, Franse, Amerikaanse en Noorse keuzedividenden o.a. wordt het keuzedividend vaak eerst in cash uitgekeerd (en de roerende voorheffing afgehouden). De aandeelhouders die voor aandelen kozen, zullen nadien de aandelen ingeboekt krijgen (en hun rekening gedebiteerd zien voor het bedrag van de tegenwaarde). 

Mogelijke taksen en kosten van verrichting op effecten

 • Beurstaks
 • Belgische roerende voorheffing
 • Buitenlandse roerende voorheffing (‘withholding tax’)

Er zijn geen kosten voor de uitkering van dividenden van Belgische aandelen in cash. Er zijn wel inningskosten van 2% (max. 125 euro) op buitenlandse cashdividenden en een corporate action kost van 5 euro voor de uitkering van het keuzedividend in effecten.

3. ‘Dividend reinvestment plan (DRIP)’ of ‘herbeleggingsplan van dividenden’

Bij een ’herbeleggingsplan van dividenden’, ook wel DRIP genoemd, hebben de aandeelhouders de keuze om het dividend in cash of in aandelen van de vennootschap te laten uitkeren, vaak tegen een lagere prijs dan de huidige beurskoers van de aandelen.

Goed om te weten

De ratio waartegen het mogelijk is om te herbeleggen in nieuwe aandelen is doorgaans bekend vóór de betaaldatum, maar het kan voorvallen dat die ratio pas later bekend is. 

Mogelijke taksen en kosten van de verrichting op effecten

 • Beurstaks.
 • Belgische roerende voorheffing.
 • buitenlandse roerende voorheffing of ‘withholding tax’.

Er zijn inningskosten van 2% (max. 125 euro) op buitenlandse cashdividenden en een corporate action-kost van5 euro voor de uitkering van het keuzedividend in effecten.

Verrichtingen op obligaties

1. Coupon of rentebetaling

De emittent van een obligatie moet interesten betalen volgens de modaliteiten die bepaald zijn bij de uitgifte van de obligatie. Als belegger krijgt u geen aparte communicatie bij een interestbetaling, maar ontvangt u de cash op uw effectenrekening. U krijgt wel een gebruikelijk transactieborderel.

Goed om te weten

Bij Bolero hebt u de keuze om alle interesten te ontvangen in de originele munt of in euro. Uw voorkeur wijzigen kan op het Bolero-platform of in de app onder het menu Instellingen > Rekening > Munt dividend/interest/kapitaaluitkeringen. Standaard worden interesten van obligaties bij Bolero in euro uitbetaald. Een wijziging van voorkeur is enkel van toepassing op betalingen waarvan de ex-dividenddatum nog niet verstreken is.

Mogelijke taksen en kosten van de verrichting op effecten

 • Beurstaks.
 • Belgische roerende voorheffing.
 • Buitenlandse roerende voorheffing ( ‘withholding tax’).

Er worden geen kosten aangerekend voor  de uitbetaling van coupons of interesten van obligaties.

2. Kapitaalaflossing van obligaties of ‘Redemption’

Wanneer een obligatie haar eindvervaldag bereikt, ontvangen de beleggers het oorspronkelijke kapitaal terug (de hoofdsom van de obligatie). Het kan voorvallen dat de emittent van een obligatie beslist om de obligaties vervroegd terug te betalen en dus het kapitaal vroeger dan gepland aan zijn beleggers af te lossen.

Bij Bolero kunt u ervoor kiezen om alle kapitaaluitbetalingen te ontvangen in de originele munt of in euro, afhankelijk van de mogelijkheden aangeboden door de bewaarder van de effecten. Uw voorkeur wijzigen kan op het Bolero platform of in de app onder het menu Instellingen > Rekening > Munt dividend/interest/kapitaaluitkeringen. Standaard wordt het kapitaal anders uitbetaald in euro. 

Afhankelijk van het type obligatie kan deze verrichting op effecten worden gekoppeld aan de betaling van een eindcoupon. Bij een ‘bullet’-obligatie ontvangt u op de eindvervaldag zowel de betaling van de hoofdsom als de interesten.

Mogelijke taksen en kosten van de verrichting op effecten

 • Beurstaks.
 • Belgische roerende voorheffing.
 • Buitenlandse roerende voorheffing (‘withholding tax’).

Er worden geen kosten aangerekend bij de kapitaaluitkering/aflossing van obligaties.

3. Omzetting van een obligatie of ‘Conversion’

Bepaalde complexe obligaties zijn converteerbaar. Dat wil zeggen dat die obligaties kunnen worden geconverteerd in bijvoorbeeld aandelen van de uitgevende onderneming. Over het algemeen heeft de belegger vóór de eindvervaldag de mogelijkheid om de obligatie om te wisselen voor cash of aandelen van de emittent. Zo niet, dan wordt de obligatie aan het einde van de conversieperiode meestal automatisch geconverteerd in effecten.

Mogelijke taksen en kosten van de verrichting op effecten

Op de uitkering van effecten:

 • Beurstaks.
 • Belgische roerende voorheffing.
 • Buitenlandse roerende voorheffing of ‘withholding tax’.

Er geldt een corporate action-kost van 5 euro voor dit type.

Fusie

1. Wat is een fusie of 'Merger'?

Een ‘Merger’ of fusie is een verplichte verrichting op effecten. Een ‘Merger’ doet zich voor wanneer twee of meer ondernemingen hebben beslist om samen te smelten tot één nieuwe onderneming. De ene kan de andere(n) opslorpen of de gefuseerde ondernemingen kunnen ook een volledig nieuwe onderneming oprichten, met een nieuw effect en dus een nieuwe ISIN-code.

Goed om te weten

Er bestaan verschillende soorten fusies:

 • ‘Cash Mergers’: de overnemende onderneming betaalt de waarde van de effecten van de doelonderneming (de onderneming die wordt overgenomen) in cash uit aan de beleggers (en houders van de effecten van overgenomen onderneming).
 • ‘Securities Mergers’: de overnemende onderneming betaalt (een ratio van) effecten van de doelonderneming aan de belegger (en houder van de effecten van de doelonderneming).
 • Er bestaan verschillende combinaties of fusiestructuren.  
 • ‘Cash and Securities Mergers’: de belegger (en houder van de effecten van de doel- of overgenomen onderneming) wordt vergoed met een mix van cash en effecten van de overnemende onderneming.

Mogelijke taksen en kosten van de verrichting op effecten

 • Beurstaks.
 • Belgische roerende voorheffing.
 • Buitenlandse roerende voorheffing (‘withholding tax’).
 • Mogelijk ADR-kosten.

Er geldt een corporate action-kost van 5 euro voor dit type

Spin-off

1. Wat is een ‘Spin-off’ of ‘Demerger’?

Een ‘Spin-off’ of ‘Demerger’ is een verplichte verrichting op effecten. De verrichting is een splitsing van een onderneming in verschillende nieuwe ondernemingen of een afsplitsing van een bepaalde divisie van een onderneming.

Wanneer een onderneming opsplitst en er een nieuwe beursgenoteerde onderneming ontstaat, spreken we van een ‘Spin-off’. De moedermaatschappij kan onder haar naam en haar eigen ISIN op de beurs blijven. Het gebeurt soms ook dat de moedermaatschappij van naam of ISIN verandert.

De belegger ontvangt op basis van een ratio nieuwe effecten van de nieuw opgerichte ‘spin-off’-onderneming en behoudt zijn/haar bestaande positie in de moedermaatschappij. ‘Spin-offs’ worden door de fiscus vaak geassocieerd met een soort speciale dividenduitkering en worden daarom vaak zwaar belast.

Goed om te weten

Soms kan de belegger een keuze maken. Als de vennootschap zich bijvoorbeeld opsplitst in verschillende effecten, kan de belegger kiezen welke effecten van de nieuwe spin-offondernemingen hij/zij wil ontvangen.

Mogelijke taksen en kosten van de verrichting op effecten

 • Beurstaks.
 • Belgische roerende voorheffing.
 • Buitenlandse roerende voorheffing (‘withholding tax’).
 • Mogelijk ADR-kosten.

Er geldt een corporate action-kost van 5 euro voor dit type.

Splitsing

1. Wat is een splitsing of ‘Split’?

De splitsing van een effect is een verplichte corporate action. Wanneer de beurswaarde van een effect te hoog wordt, daalt de liquiditeit of verhandelbaarheid van het effect omdat de waarde van één effect dan te hoog wordt en het effect daardoor moeilijker toegankelijk is voor particuliere beleggers.

Om de liquiditeit van een effect te verhogen, kan de onderneming beslissen om over te gaan tot een ‘Split’. Dat wil zeggen dat ze bestaande effecten opsplitst in X voor 1. De aandeelhouders krijgen dan voor elk aandeel dat ze vóór de ‘Split’ in bezit hadden, een veelvoudig aantal aandelen bepaald door de onderneming. De waarde van de positie van de belegger voor en na de corporate action blijft dezelfde. De effecten noteren dan aan een lagere koers, maar de totale waarde van de onderneming en alle effecten samen verandert niet.

Mogelijke taksen en kosten van de verrichting op effecten

 • Belgische roerende voorheffing (zelden).
 • Buitenlandse roerende voorheffing (‘withholding tax’).
 • Mogelijk ADR-kosten.

Er geldt een corporate action-kost van 5 euro voor dit type.

2. Omgekeerde aandelensplitsing of ‘Reverse stock Split’

Een omgekeerde aandelensplitsing is een verplichte corporate action. Als de waarde van een beursgenoteerd effect te laag wordt, kan de onderneming beslissen om effecten te consolideren om zo de waarde van het effect te verhogen. Bovendien verlaagt de onderneming op die manier het aantal effecten in circulatie tegen een ratio 1 voor X aantal effecten. De totale waarde van de onderneming verandert niet.

Goed om te weten

Over het algemeen is het geen goed teken als een onderneming overgaat tot een ‘Reverse Split’. Dat kan er immers op wijzen dat het effect veel van zijn waarde heeft verloren en dat het management van de onderneming niet denkt dat de waarde van het effect in de nabije toekomst zal stijgen. Het is voor de onderneming soms nodig om over te gaan tot een reverse split om beursgenoteerd te kunnen blijven.

Mogelijke taksen en kosten van de verrichting

 • Mogelijk ADR-kosten.

Er geldt een corporate action-kost van 5 euro voor dit type.

Openbaar bod tot aankoop

1. Openbaar bod tot aankoop of ‘Tender Offer’

Het openbaar bod tot aankoop is een vrijwillige corporate action. Een openbaar bod tot aankoop vindt plaats wanneer onderneming A een bod doet op alle verhandelbare aandelen van onderneming B met als doel de controle over die onderneming B te verkrijgen.

De aandeelhouders van onderneming B zijn vrij om dat bod al dan niet te aanvaarden. Als een belegger het bod van onderneming A aanvaardt, dan verkoopt hij/zij zijn/haar effecten aan de door de onderneming voorgestelde prijs.

Een openbaar bod tot aankoop kan worden verlengd, gewijzigd (de prijs van het bod kan bijvoorbeeld wijzigen) of geannuleerd, wanneer de koper niet voldoende aandelen heeft verworven.

Goed om te weten

Als het management van onderneming B niet open staat voor het aankoopbod van onderneming A, spreken we van een vijandig overnamebod (‘Hostile Takeover’).

Als onderneming A voldoende aandelen bezit, normaal 95% van de aandelen, dan kunnen de aandeelhouders van onderneming B verplicht worden om hun effecten te verkopen aan onderneming A. Dat wordt een ‘squeeze out’ genoemd. De positie wordt dan verwijderd uit de portefeuille van de belegger en hij/zij kan in ruil een uitbetaling krijgen.

Mogelijke taksen en kosten van de verrichting op effecten

 • Beurstaks.
 • Mogelijk ADR-kosten.

Er geldt een corporate action-kost van 5 euro voor dit type.

2. Openbaar bod tot terugkoop of ‘Repurchase Offer’

Een bod tot terugkoop is een variatie op het openbaar bod tot aankoop. Een onderneming koopt dan haar eigen aandelen terug met als doel het aantal op de beurs verhandelbare aandelen te verkleinen.

Het gebeurt soms dat een onderneming van de beurs wil stappen (een delisting) en haar aandeelhouderschap wil concentreren. In dat geval kan ze ook overgaan tot een openbaar bod tot terugkoop.

Mogelijke taksen en kosten van de verrichting op effecten

 • Beurstaks.
 • Belgische roerende voorheffing.
 • Buitenlandse roerende voorheffing of ‘withholding tax’.
 • Mogelijk ADR-kosten.

Bolero factureert 5 euro voor dit type verrichting op effecten.

3. Veiling bij afslag of ‘Dutch Auction’

’Veiling bij afslag’ of 'Dutch Auction' is een verrichting op effecten met keuzemogelijkheden. Het is een type openbaar bod tot aankoop. In tegenstelling tot bij een klassiek openbaar bod tot aankoop, bepaalt de onderneming pas de aankoopprijs nadat ze alle biedingen van de beleggers heeft verzameld. Het doel van de onderneming die het bod uitbrengt, is zoveel mogelijk effecten af te kopen tegen een minimumprijs.

De onderneming die een aankoopbod wil doen, bepaalt een minimum- en maximumprijs die ze bereid is te betalen en bepaalt ook een prijsinterval. De belegger kan dan beslissen hoeveel aandelen hij/zij wil verkopen en tegen welke prijs (uiteraard rekening houdend met de minimumprijs, de maximumprijs en het interval). De belegger kan ook zijn/haar effecten te koop aanbieden tegen de prijs die later zal worden vastgelegd.

Alle aandelen die worden aangeboden tegen een hogere prijs dan de uiteindelijke prijs van de ‘Dutch Auction’ zullen niet worden aangekocht door de onderneming die het bod uitgeeft. De aandelen die de beleggers aanbieden tegen een prijs gelijk aan of lager dan de uiteindelijke prijs van het bod zullen door de onderneming worden teruggekocht.

Mogelijke taksen en kosten van de verrichting op effecten

 • Beurstaks.
 • Belgische roerende voorheffing.
 • Buitenlandse roerende voorheffing ( ‘withholding tax’).
 • Mogelijk ADR-kosten.

Er geldt een corporate action-kost van 5 euro voor dit type.

4. Er wordt een bod gedaan op uw aandelen. Wat houdt dat in? Wat kunt u doen?

Als een bedrijf een ander bedrijf (waarvan u aandelen bezit) wil overnemen of de grootaandeelhouders van het bedrijf willen graag een bod doen op alle aandelen om zo het bedrijf van de beurs te halen, dan wordt er gesproken over een bod of overnamebod.

Eens de mededingingsautoriteiten zich uitgesproken hebben en er een prospectus opgesteld is, kan het bod van start gaan.

Bij een bod zal u als aandeelhouder gevraagd worden of u al dan niet het bod aanvaardt en uw aandelen wilt aanbieden voor de biedprijs. Die biedprijs kan bestaan uit cash, uit aandelen van het overnemende bedrijf of een combinatie en ligt doorgaans wat hoger dan de laatste op dat moment gekende koers.

Als u het bod aanvaardt en uw instructie zo doorgeeft op het Bolero-platform, dan wordt de biedprijs op de betaaldatum op uw Bolero-rekening gestort.

Als de biedperiode afgelopen is, kunnen er verschillende mogelijkheden zijn.

 • Het bod gaat alsnog niet door. Bv. als de voorwaarden van het bod niet voldaan zijn of er onvoldoende aandelen aangeboden werden.
 • De modaliteiten van het bod worden gewijzigd. Bv. de prijs van het bod kan verhoogd worden.
 • Het bod wordt heropend, omdat er nog niet voldoende aandelen aangeboden werden.
 • Het bod gaat door, maar wordt niet heropend.
 • Er volgt een squeeze-out of zogenaamd uitkoopbod.

Heropening van het bod:

Het bod wordt heropend. Dat kan vrijwillig zijn op vraag van de bieder of verplicht als de bieder na de eerste biedperiode minstens 90% van de aandelen in zijn bezit heeft.

Had u het bod nog niet aanvaard tijdens de eerste biedperiode, dan kunt u beslissen om bij de heropening al dan niet uw aandelen aan te bieden.

Squeeze-out:

Als de bieder minstens 95% van de aandelen in bezit heeft en tijdens het bod minstens 90% heeft verworven van de aandelen die deel uitmaakten van het bod, dan kan de overnemer overgaan tot een eenvoudige squeeze-out (maar hij is daar volgens de huidige Belgische wetgeving niet toe verplicht, tenzij die het expliciet in het overnameprospectus heeft vermeld).

Voor buitenlandse aandelen is dit percentage afhankelijk van de lokale wetgeving.

Aandeelhouders die dan nog steeds niet op het bod zijn ingegaan, zullen dan automatisch hun aandelen aanbieden via deze squeeze-out.

Wat als u niet ingaat op een bod/squeeze-out?

Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van de bedoelingen van het overnamebod:  

 • Als de bieder voldoende aandelen bezit om de notering van het aandeel te laten schrappen: Voor Belgische aandelen kan u uw aandelen nog gedurende 30 jaar te gelde maken via de Deposito- en Consignatiekas. De bieder zal de biedprijs x het aantal openstaande stukken storten aan deze kas. Op vraag van de belegger zal de financiële instelling de uitbetaling aanvragen. De doorlooptijd van zulke uitbetaling kan verschillende maanden of langer in beslag nemen.
 • Als het aandeel beursgenoteerd blijft, kan men de aandelen verkopen op de beurs. Het aantal overblijvende stukken kan erg beperkt zijn waardoor het aandeel moeilijker verhandelbaar kan zijn.

Als execution-only service kan Bolero u geen advies geven. U kunt wel allerhande beleggingsblaadjes raadplegen om de mening van specialisten over het bod te horen. Een goede tip kan zijn om de resultaten van het bod op te volgen en na te gaan hoeveel aandeelhouders op het bod al dan niet ingaan.

Bod tot omwisseling

1. Wat is een bod tot omwisseling of ‘Exchange offer’?

Een bod tot omwisseling is een verrichting op effecten met keuzemogelijkheden. Een ‘Exchange offer’ is een type bod waarbij de aandeelhouder de mogelijkheid heeft om zijn/haar effecten om te wisselen voor andere effecten en/of cash.

Mogelijke taksen en kosten van de verrichting op effecten

 • Beurstaks.
 • Belgische roerende voorheffing.
 • Buitenlandse roerende voorheffing (‘withholding tax’).
 • Mogelijk ADR-kosten.

Er geldt een corporate action-kost van 5 euro voor dit type.

Uitkering van aandelen

1. Wat is een uitkering van aandelen of 'Bonus Issue?'

Een uitkering van aandelen is een verplichte of vrijwillige corporate action. Een uitkering van aandelen vindt plaats wanneer een onderneming gratis aandelen aanbiedt aan haar aandeelhouders, een bonus als het ware. De onderneming bepaalt een ratio dat voor X aandelen in bewaring, de aandeelhouder 1 bonusaandeel ontvangt. Het kan daarbij gaan om bestaande of nieuw uitgegeven aandelen.

Mogelijke taksen en kosten van de verrichting op effecten

 • Belgische roerende voorheffing.
 • Buitenlandse roerende voorheffing (‘withholding tax’).
 • Mogelijk ADR-kosten.

Er geldt een corporate action-kost van 5 euro voor dit type.

Uitkering van rechten

1. Wat is een uitkering van rechten of ‘Right Issue’

Een uitkering van rechten is een corporate action, ter voorbereiding op een andere corporate action. Het ‘recht’ geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om deel te nemen a rato van hun aandeel in de onderneming.

De rechten worden gewoon gecrediteerd op de effectenrekening van de klant.

Goed om te weten

De rechten zijn soms verhandelbaar op de beurs.

Mogelijke taksen en kosten van de verrichting op effecten

Er zijn geen corporate action-kosten voor de uitkering van rechten.

Kapitaalverhoging

1. Wat is een kapitaalverhoging of ‘Capital Increase’ ?

Een kapitaalverhoging is een corporate action waarmee een onderneming nieuw kapitaal aantrekt om zichzelf te financieren.

Bij een kapitaalverhoging kan de onderneming voorkeurrechten voor inschrijving aanbieden aan haar bestaande aandeelhouders. Ze keert aan haar aandeelhouders rechten uit die omwisselbaar zijn voor nieuwe aandelen tegen de inschrijvingsprijs die vooraf is bepaald. De onderneming beslist over het aantal rechten dat de aandeelhouder zal krijgen voor elk aandeel dat hij/zij in portefeuille heeft (de ratio).

Bij Bolero kunnen bestaande aandeelhouders in de module ‘Corporate Events’ op het Bolero-platform de details van een kapitaalverhoging raadplegen, zoals het aantal rechten dat ze hebben gekregen, de ratio, de inschrijvingsprijs voor de nieuwe aandelen en de belangrijkste datums. Als aandeelhouder hebt u dan drie mogelijkheden:

 1. Deelnemen aan de kapitaalverhoging met alle rechten of met een deel ervan. Hij/zij maakt die keuze via het Bolero-platform.
 2. Als de rechten verhandelbaar zijn, kan de belegger meer rechten kopen om op meer aandelen in te schrijven. Belangrijk is dat u eerst die extra rechten bijkoopt (en uw aankooporder uitgevoerd is) alvorens online in te tekenen op de kapitaalverhoging. Pas dan kunt u online via de "Corporate events"-module op het Bolero-platform uw keuze doorgeven. De hoeveelheid beschikbare rechten is zichtbaar in de details van de verrichting op effecten in de module onder ‘Hoeveelheid rechten’. Neem dus altijd tijdig actie, zodat u zeker voor de deadline het nodige gedaan hebt.
 3. Niet deelnemen aan de kapitaalverhoging. Dan moet u als belegger niets doen. Na de kapitaalverhoging zal uw belang in het bedrijf dan enigszins verwateren. Als de rechten verhandelbaar zijn, dan kunnen deze verkocht worden.

Niet-aandeelhouders kunnen ook inschrijven op de kapitaalverhoging als de effecten verhandelbaar zijn. Ze kunnen rechten kopen op de beurs. In dat geval kunnen ze hun keuze om in te tekenen op de kapitaalverhoging niet doorgeven via het Bolero-platform, maar moeten ze contact opnemen met de Bolero Orderdesk om hun rechten te kunnen uitoefenen.

Voor een praktisch (reken)voorbeeld, klik hier. 

Mogelijke taksen en kosten van de verrichting op effecten

 • Beurstaks.
 • Mogelijk ADR-kosten.

Er geldt een corporate action-kost van 5 euro voor dit type.

Uitoefening van een warrant

1. Wat is een uitoefening van een warrant of ‘Warrant Exercise’?

De uitoefening van een warrant is een vrijwillige corporate action. Warrants zijn vergelijkbaar met callopties, de belegger heeft immers een recht, maar geen verplichting. De belegger kan via een call warrant een effect kopen tegen een vooraf bepaalde prijs en vóór de vervaldatum van de warrant. Warrants worden uitgegeven door de onderneming zelf of door financiële instellingen, in tegenstelling tot opties, die worden uitgegeven door de beurs.

Een uitoefening van een call warrant is een variant op de uitkering van rechten waarmee de aandeelhouders via de warrant kunnen inschrijven op nieuw uitgegeven effecten. Warrants worden doorgaans uitgegeven bij uitkeringen aan aandeelhouders of als alternatief op langere termijn voor traditionele rechten. Ze worden meestal uitgekeerd als bonus voor de werknemers van een onderneming.

Goed om te weten

Warrants kunnen worden uitgeoefend tijdens de duur van hun bestaan en hebben een vervaldatum. Als een Bolero-klant zijn/haar warrant wenst uit te oefenen terwijl er geen verrichting op effecten werd aangekondigd, moet hij/zij contact opnemen met de Bolero Orderdesk om de uitoefening aan te vragen.

Mogelijke taksen en kosten

Er geldt geen corporate action-kost voor dit type.

Conversie van aandelen

1. Wat is een conversie van aandelen?

Een conversie van aandelen is een verplichte corporate action. Er bestaan verschillende soorten aandelen die verschillende rechten tegenover de onderneming bezitten. Sommige aandelen van eenzelfde onderneming hebben bijvoorbeeld verschillende stemrechten. Die effecten hebben verschillende ISIN-codes.

Mogelijk beslist een onderneming om het type van een bepaald aandeel te veranderen en dus een van de ISIN-codes van de markt te verwijderen. Dit type corporate action is een conversie. De belegger ziet  de oude effecten gedebiteerd van zijn/haar effectenrekening en de nieuwe worden gecrediteerd. Soms verlopen bepaalde fusies via een conversie.

Goed om te weten

Er bestaan ook conversies van obligaties. Voor meer informatie verwijzen we naar de rubriek ‘Verrichtingen op obligaties’.

Mogelijke taksen en kosten

 • Mogelijk ADR-kosten.

Er geldt een corporate action-kost van 5 euro voor dit type.

Verandering

1. Wat is een verandering of ‘Change’?

Een ‘verandering’ is een verplichte corporate action. Een ‘verandering’ vindt plaats wanneer de naam van de onderneming, de ticker of de ISIN-code van het effect verandert. Dat kan om verschillende redenen gebeuren, zoals een andere corporate action, bv. een spin-off of fusie.

Als de ISIN-code verandert, wordt het oude effect van de belegger gedebiteerd en wordt het nieuwe gecrediteerd op zijn/haar effectenrekening.

Mogelijke taksen en kosten

 • Mogelijk ADR-kosten

Er geldt een corporate action-kost van 5 euro voor dit type.

Verrichtingen 'einde bestaan'

1. Vereffening

De ‘vereffening’ is een verplichte corporate action.

Voor aandelen volgt een ‘vereffening’ na de bankroetverklaring van de onderneming of in zeldzame gevallen wanneer een onderneming beslist om haar activiteiten stop te zetten. Dat wil zeggen dat de onderneming niet langer zal bestaan in haar vorige vorm. De activa van de vennootschap worden verkocht om de schuldeisers in de door de wetgever opgelegde volgorde van voorkeur uit te betalen.

Die procedure kan enorm veel tijd in beslag nemen en de aandeelhouders weten niet of en wanneer ze uitbetaald zullen worden.

Een vereffening kan ook plaatsvinden voor een ETF of een fonds wanneer de uitgever beslist om een product stop te zetten. Beleggers ontvangen de waarde van hun belegging op het ogenblik van de vereffening. 

Mogelijke taksen en kosten

 • Belgische roerende voorheffing.
 • Buitenlandse roerende voorheffing (‘withholding tax’).
 • Mogelijk ADR-kosten.

Er geldt een corporate action-kost van 5 euro voor dit type.

2. Schrapping of ‘Delisting’

Een ‘schrapping’ is een verplichte corporate action. Wanneer een onderneming niet langer beursgenoteerd is, spreken we van een ‘schrapping’ . Dat is mogelijk op vraag van de onderneming of op vraag van de beurs, als de onderneming niet meer voldoet aan de vereiste criteria.

Mogelijke taksen en kosten

Er geldt geen corporate action-kost voor dit type.

3. Registratie zonder waarde of ‘Worthless’

Wanneer een financieel instrument geen waarde meer heeft, wordt het ‘geannuleerd’ door de emittent, we spreken dan van een ‘registratie zonder waarde’. Het effect wordt dan verwijderd uit de portefeuilles van de beleggers.

Mogelijke taksen en kosten

Er geldt geen corporate action-kost voor dit type.