Aandelen

Aandelen

Investeren in bedrijven

Voor elke belegger wat wils

Door aandelen te kopen, investeert u in een bedrijf en wordt u aandeelhouder. Dit aandeel maakt u voor een stukje mede-eigenaar en geeft u recht op een deel van de winst. De waarde van uw aandeel schommelt naargelang de prestaties van de onderneming.

Kenmerken van aandelen

Diversiteit

Ruim aanbod markten en bedrijven.

Dividenden

Leveren extra rendement boven koerswinst.

Flexibiliteit

Gemakkelijk aan- en te verkopen.

Voor elke belegger is er wat wils: u kunt bijvoorbeeld opteren voor aandelen met een hoog en stabiel dividend of u kunt investeren in groeibedrijven. Deze laatste categorie heeft een hoger potentieel om hogere koerswinsten op te leveren, maar betaalt eerder zelden een dividend.

Daarnaast is er de mogelijkheid om, naast gevestigde waarden als Proximus of Google, ook in kmo's of small caps te investeren. Biotechnologiebedrijven of softwareontwikkelaars zijn daar een voorbeeld van. Een groot aanbod aan markten zorgt ervoor dat u zelfs telefonisch in Zuid-Afrikaanse goudmijnen kunt investeren.

Aan het beleggen in aandelen zijn ook risico’s verbonden. Meer informatie over die risico’s leest u hier.

Waarom in aandelen beleggen bij Bolero?

Schat aan gratis aandeleninformatie

Aandelenanalyses van Benelux tot VS, inclusief Belgische small caps.

Uitgebreide aandelenscreener

Vind aandelen op basis van uw selectie (sector, dividend, prestaties...)

Reductie buitenlandse bronheffing

Bij Bolero is een attest om bronheffing op de dividenden van uw buitenlandse aandelen te verminderen of vermijden volledig gratis.

Vraag & Antwoord

1. Kan ik aandelen of effecten op naam laten zetten?

Via het op naam stellen of nominatief stellen worden effecten ingeschreven in het naamregister bij de uitgevende vennootschap. Het op naam stellen kan voor Belgische vennootschapseffecten (aandelen, obligaties, instellingen voor collectieve belegging, certificaten, winstbewijzen en warrants). Voor effecten van buitenlandse emittenten bepaalt het toepasselijk recht of de op naam stelling al dan niet kan.

Houd wel rekening met een aantal zaken wanneer u effecten op naam zet: 

 • U kan voor de opvolging van het op naam gestelde effect (koersevolutie, waarde, positierendement) niet langer op Bolero beroep doen. Het effect verschijnt ook niet meer in uw portefeuilleoverzicht. 
 • Het betaalbaar stellen van dividenden, coupons en andere inkomsten van op naam gestelde effecten gebeurt niet langer via Bolero, maar rechtstreeks via het bedrijf. 
 • Bolero fungeert niet langer als begeleider van corporate actions zoals keuzedividenden, (reverse) stock splits en andere. Hiervoor moet u zich zelf tot de uitgever te wenden.
 • Bolero zal niet langer voor u de buitenlandse bronheffing recupereren. Hou er ook rekening mee dat u de inkomsten op nominatief gestelde buitenlandse effecten in uw fiscale aangifte moet aangeven, als de bevrijdende roerende voorheffing niet werd ingehouden.
 • Bij overlijden zorgt Bolero voor een overzicht van het vermogen zodat de successie vlot kan verlopen. Gezien Bolero niet langer zicht heeft op effecten die op naam worden aangehouden, zal het deze effecten ook niet in de boedel opnemen. 
 • De doorlooptijd om een effect op naam te stellen bedraagt voor effecten ven Belgische vennootschappen al snel twee weken of meer. Voor het op naam stellen van effecten van buitenlandse vennootschappen kan de doorlooptijd nog een stuk langer zijn. U moet er dus rekening mee houden dat u tijdens deze doorlooptijd de effecten niet kan verhandelen. 

Bovendien is opnaamstelling niet voor alle effecten mogelijk. 

- Voor Belgische vennootschapseffecten (aandelen, obligaties, winstbewijzen, warrants en certificaten) is de nominatiefstelling steeds een recht van de “belegger” (artikel 7:23 WVV – NV’s). Voor andere Belgische effecten kan een aanvraag ingediend worden en ligt de beslissing bij de emittent.
- Voor buitenlandse effecten bestaan er verschillende regelingen naargelang het land van oorsprong.  U zal zelf moeten uitzoeken of op naamstelling al dan niet mogelijk is en daarbij houdt u best rekening met extra bijkomende kosten die buitenlandse tegenpartijen kunnen aanrekenen. 
 
Hoe kunt u effecten op naam zetten?
U moet zelf contact opnemen met de emittent van de effecten met uw verzoek om ze op naam te stellen.
Voor de effecten uitgegeven door de KBC-groep kan u terecht op e-mailadressen:
- aandelenregister.groep@kbc.be
- info.nomareg@kbc.be voor BE-fondsen 
- kbctransferagency@bbh.com voor LU-fondsen.

 

 

2. Wat zijn aandelen?

Aandelen zijn deelbewijzen in het kapitaal van een onderneming. Als aandeelhouder wordt u in feite mede-eigenaar van het bedrijf.  

Er bestaan verschillende soorten aandelen: aandelen aan toonder, aandelen op naam (of nominatieve aandelen), preferente aandelen, ...  

Een aandeel geeft de bezitter of aandeelhouder een aantal rechten zoals bv. stemrecht op de Algemene Vergadering of recht op een deel van de winst onder de vorm van een dividend.

3. Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen geven aan aandeelhouders een aantal voorkeursrechten. Zo geven preferente aandelen recht op een dividend voordat de andere aandeelhouders een dividend ontvangen. Bij de vereffening van het bedrijf worden de preferente aandeelhouders voor de gewone aandeelhouders uitbetaald.  

Preferente aandelen kunnen ook extra stemrechten geven tijdens de Algemene Vergadering.

4. Wat zijn de risico's van beleggen in aandelen?
 • Debiteurenrisico: Geen, aandelen zijn risicodragend kapitaal. De belegger heeft geen enkele garantie dat hij zijn geld terugkrijgt. Bij een faillissement kunnen aandelen geheel of gedeeltelijk hun waarde verliezen.
 • Liquiditeitsrisico: Het risico is afhankelijk van de beurskapitalisatie, de free float of de vrij verhandelbare aandelen en de velociteit. 
 • Muntrisico: Geen voor de effecten in euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de muntontwikkeling ten opzichte van de euro. Hangt af van het thuisland van het aandeel en de aard van het aandeel.
 • Renterisico: Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de aandelen en het beleggingsklimaat. Meestal heeft een verhoging van de rentetarieven een negatieve invloed op de koersontwikkeling van aandelen. Sommige aandelen zijn meer rentegevoelig dan andere.
 • Koersrisico: Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de volatiliteit van het aandeel. Wordt in sterke mate bepaald door de kwaliteit, de vennootschap, de ontwikkeling van de sector waartoe de vennootschap behoort en door de algemene beursontwikkeling. 

Meer informatie vindt u in de Brochure Beleggingsvormen.

5. Wat is een aandelenindex?

Een beursindex is een gewogen gemiddelde van de koersen van een aantal representatieve aandelen. Deze index maakt het mogelijk om de trend op een bepaalde effectenbeurs te meten. Het is voor de belegger een houvast om de stemming op de aandelenmarkt te peilen. 

Elke beurs heeft zowat zijn eigen indexen. De berekeningsmethode van de index verschilt ook van beurs tot beurs.

6. Hoe kan ik op de schommeling van de index inspelen?

Via warrants, turbo's, opties of trackers kunt u inspelen op de schommeling van een index.

 

7. Kan ik via Bolero in fondsen handelen?

Sommige beursgenoteerde fondsen kunt u via de Bolero website verhandelen. Als u in niet-beursgenoteerde fondsen wilt handelen, neem dan contact op met de Bolero Orderdesk via 02 303 33 00.

 

8. Welke beperkingen zijn er in de handel in penny stocks?

De handel in penny stocks is al enige tijd ingeperkt. Penny stocks zijn aandelen die noteren aan een koers beneden 1 USD op Amerikaanse beurzen. Ze vertegenwoordigen vennootschapsrechten in weinig stabiele en transparante bedrijven. De Amerikaanse beurswaakhond 'Securities and Exchange Commission' (SEC) heeft al een aantal vermoedelijke fraudegevallen vastgesteld en er zijn steeds meer indicaties dat brokers en bewaarnemers zich terugtrekken uit de handel in penny stocks om te vermijden dat hun klanten het slachtoffer worden van marktmanipulatie. 

Aankooporders in specifieke penny stocks gesperd
In overleg met onze Amerikaanse broker en bewaarnemer zijn vanaf maandag 22 september 2014 volgende beperkingen van kracht en zal een aankooporder in de betreffende waarden automatisch worden geweigerd:

 1. Er worden geen nieuwe aankooporders meer aanvaard voor penny stocks waarvoor de bevoegde Amerikaanse beursautoriteiten (SEC en FINRA) expliciete waarschuwingen aan het beleggerspubliek hebben geformuleerd. Meer bepaald gaat het hier over zogenaamde marihuana-stocks, aandelen die het label "caveat emptor" (= "koper wees op uw hoede") kregen en SEC-suspended aandelen (= aandelen waarvoor de Amerikaanse beursautoriteit 'Securities and Exchange Commission' de beurshandel - tijdelijk - volledig opschort). Voor deze 3 categorieën van aandelen geldt onverkort dat het heel riskante beleggingen zijn, dat er regelmatig frauduleuze toestanden worden vastgesteld en dat er zeer weinig of zelfs helemaal geen betrouwbare en recente informatie over de gang van zaken in het bedrijf aanwezig is. Bovendien gaat het om zeer illiquide aandelen en hebt u geen enkele garantie dat u uw stukken ook weer vlot zult kunnen verkopen in de toekomst. 
 2. Er worden geen aankooporders meer aanvaard voor aandelen die noteren beneden de 10 dollarcent op de Amerikaanse OTC-beurs in de deelsegmenten 'no information' en 'grey market'. In de praktijk gaat het hier over microcaps (bedrijven met een kapitalisatie beneden de 300 miljoen USD) waarvoor helemaal geen of amper informatie aanwezig is en waar er ook sprake is van een beperkte marktliquiditeit zodat u als belegger nooit zeker bent dat u uw stukken ook weer vlot zult kunnen verkopen.
 3. Sinds 1 januari 2017 heeft onze broker verdere restricties ingevoerd op OTC:
  Er worden geen aankooporders meer aanvaard op aandelen die noteren op OTC met een marktkapitalisatie kleiner dan 50 miljoen USD.

Restricties in verkopen van specifieke penny stocks 

Vanaf 01.03.2016 zal voor deze effecten ook de uitvoering van verkooporders niet langer kunnen worden gegarandeerd. U zal uw verkooporders in deze waarden dan niet meer online kunnen registreren, maar enkel een telefonisch order via onze Orderdesk doorgeven. Uw order zal dan op ‘best effort’ basis worden aanvaard. Concreet betekent dit dat er naar best vermogen getracht zal worden om alsnog een tegenpartij op de markt te vinden. Verkooporders voor aandelen die noteren beneden de 10 dollarcent op de Amerikaanse OTC-beurs worden niet meer aanvaard.

Opgelet: in uw portefeuilleoverzicht vindt u de laatst gekende koers van een effect. Heel wat penny stocks worden evenwel al geruime tijd niet meer verhandeld en zijn de facto waardeloos geworden.

1. Op uw vraag kunnen we waardeloos geworden penny stocks verwijderen uit uw portefeuille: het volstaat om het formulier "Afstand effecten" ingevuld en ondertekend naar ons terug te sturen.

2. Op uw vraag kunnen we uw penny stocks overdragen naar een andere broker: het volstaat om ons een gehandtekende opdracht via ingescande e-mail te bezorgen

Houd rekening met de risico's van penny stocks
Tot slot vragen wij uw aandacht voor de specifieke risico's die verbonden zijn aan het beleggen en het aanhouden van posities in penny stocks. Een voorzichtige belegger waagt zich beter niet aan penny stocks omwille van deze specifieke risico's: fraude, weinig of geen correcte informatie over de gang van zaken van het onderliggende bedrijf, gebrek aan liquiditeit en dus geen vlotte verhandelbaarheid. 
Een verwittigd belegger is er twee waard: we vertrouwen erop dat u zelf de gepaste conclusies zult trekken.

9. Wat is een Limited Partnership?

Limited Partnerships zijn Amerikaanse entiteiten die zelf geen Income Tax betalen in de VS, maar waar elk van de partners (aandeelhouders) belast wordt op zijn aandeel in de Partnership (doorkijkentiteit).

Elke partner (aandeelhouder) is verplicht om zelf een belastingaangifte in te dienen in de VS en daarin melding te maken van zijn aandeel in de partnership (ongeacht of zij een dividend  hebben ontvangen of niet) op basis van een K-1 formulier die een overzicht geeft van de bedrijfsinkomsten van de Partnership – berekend volgens het aantal aandelen dat de houder aanhoudt. Jaarlijks krijgt de investeerder het K-1 formulier toegestuurd door het management van de betrokken firma. Op basis van dit document, dat winst en verlies vermeldt, dient de investeerder zijn tax return in te vullen.

Om te voldoen aan de fiscale verplichtingen moet :

- Bolero de gegevens van de aandeelhouders doorgeven aan onze Amerikaanse bewaargever. De bewaargever geeft die dan door aan de emittent.

- elk van de aandeelhouders een TIN (Tax Identification Number) hebben in de VS.

- elk van de aandeelhouders zelf een 1040NR-rapportering invullen en aan de Amerikaanse fiscus (NRA) bezorgen (ook al is er geen Amerikaanse taks verschuldigd!).

Gezien de zware fiscale verplichtingen kunt u bij Bolero geen aankooporders plaatsen in Limited Partnerships. U kunt de waarden wel nog steeds telefonisch verkopen via de Bolero Orderdesk op het nummer 02 303 33 00. Bolero kan u geen ondersteuning bieden bij het vervullen van de fiscale verplichtingen. 

10. Wat betekent DTC-eligible?

DTC of Depository Trust Company is een van de grootste bewaarders en clearinghouses ter wereld. Als een aandeel als "niet DTC-eligible" gekenmerkt wordt, kan het niet elektronisch tussen rekeningen getransfereerd worden door de DTC, waardoor de handel in die effecten niet gemakkelijk is. Beurzen als NYSE en Nasdaq vereisen dat de noterende aandelen DTC-eligible zijn. Andere zoals OTC Bulletin Board of Pink Sheets vereisen dit niet. 

Gezien de risico's die gepaard gaan met het niet DTC-eligible zijn, is het niet mogelijk om deze waarden via Bolero aan te kopen.