Opties

Opties

Veelzijdige mogelijkheden

Bescherming & extra rendement

Als u een optie koopt, verkrijgt u het recht om binnen een vooraf afgesproken periode een zekere hoeveelheid onderliggende waarde aan een bepaalde prijs te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie). Die onderliggende waarde kan gaan van aandelen over valuta tot indexen.De koper van de optie betaalt een optiepremie aan de schrijver. Die laatste gaat bij een calloptie de verplichting aan om het onderliggende te leveren aan de vooraf vastgestelde prijs. De schrijver van een putoptie zal bij uitoefening het onderliggende moeten kopen tegen de uitoefenprijs. 

Kenmerken van opties

Beperkte looptijd

Elke optie heeft een bepaalde expiratiedatum en uitoefenprijs.

Complex product

Een goede kennis is onontbeerlijk: Bolero zorgt voor heel wat educatie.

Brede mogelijkheden

Portefeuillebescherming, indekking koersdalingen, speculatie…

Beleggers gebruiken opties voor verschillende mogelijkheden: om hun portefeuille te beschermen of om te speculeren op een koersstijging of –daling.

Er bestaan zowel opties op aandelen, als op indices, valuta’s en ETF’s. Er bestaan twee verschillende stijlen opties. Die bepalen wanneer de optie uitgeoefend kan worden. Zo kunnen opties van Amerikaanse stijl de hele looptijd uitgeoefend worden, terwijl opties van Europese stijl enkel op expiratiedatum uitgeoefend kunnen worden. De meeste aandelenopties zijn van Amerikaanse stijl, terwijl index- en valutaopties eerder van Europese stijl zijn. 

Om in opties te handelen bij Bolero, moet u een optiecontract tekenen. Druk het formulier af vanuit het Documentcenter, vul het in en stuur het ons gehandtekend (met natte handtekening) terug via e-mail naar administratie@bolero.be. Zorg ervoor dat voor rekeningen van beleggingsclubs, onverdeeldheden en rechtspersonen, alle vertegenwoordigers gehandtekend hebben.

Aan het beleggen in opties zijn ook risico’s verbonden. Meer informatie over die risico’s leest u hier.

Waarom beleggen in opties bij Bolero?

Breed palet aan markten

Handel in opties op Euronext, Amerika, Londen & Duitsland.

Scherp makelaarsloon

Handel in opties voor max. € 3 en betaal geen minima.

Ruime mogelijkheden

Handel zowel in aandelen-, index- als valutaopties. Bij Bolero kunt u ook steeds uw opties uitoefenen.

Vraag & Antwoord

1. Op welke markten kan ik in opties handelen?

Opties verhandelen via Bolero is mogelijk op:

 • Euronext Liffe (Brussel, Amsterdam, Parijs);
 • Londen;
 • Duitsland;
 • de Verenigde Staten.
2. Wat zijn de margin- en waarborgvereisten om opties te kunnen verhandelen?

In de Bolero Informatiebrochure opties vindt u alle informatie over de margin- en waarborgvereisten voor opties bij Bolero. 

3. Welke risico’s zijn aan opties verbonden?
 • Debiteurenrisico: Geen, voor transacties op een gereglementeerde beurs. Bij OTC-transacties hangt het risico af van de kredietwaardigheid van de tegenpartij.
 • Liquiditeitsrisico: Matig tot hoog.
 • Muntrisico: Geen voor de effecten in euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de muntontwikkeling ten opzichte van de euro.
 • Renterisico: Matig tot hoog, afhankelijk van de looptijd en structuur van een optie. Rentefluctuaties hebben zowel direct een invloed op de koersontwikkeling van opties als indirect via hun invloed op de onderliggende waarde.
 • Koersrisico: Matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende activa kan de optie haar volledige waarde verliezen.
 • Andere risico's: Laag tot hoog. Bij het schrijven van een optie kunnen de opgenomen verplichtingen in een wanverhouding staan tegenover de ontvangen premie; ook moeten ze in verhouding staan tot de omvang van de onderliggende waarde in de portefeuille.

Meer informatie vindt u in de Brochure Beleggingsvormen.

4. Wat zijn opties?

Een optie is een contract dat aan de houder het recht geeft om gedurende een bepaalde tijd een vooraf vastgestelde hoeveelheid onderliggende waarde (= aandeel of index) te kopen (= calloptie) of te verkopen (= putoptie) tegen een vooraf bepaalde prijs (= de uitoefenprijs). 

De tegenpartij van de houder is de schrijver van de optie. De schrijver gaat de verplichting aan om de onderliggende waarde tegen de vooraf vastgestelde prijs te leveren (= calloptie) of te kopen (= putoptie). 

De koper van een optie betaalt voor het verkrijgen van dit recht een optiepremie. De schrijver ontvangt deze premie in ruil voor het aangaan van de verplichting. Meer uitgebreide informatie over opties vindt u in de Bolero Academy

5. Hoe kan ik als Bolero klant in opties handelen?

Vooraleer u in opties kunt handelen bij Bolero, moet u een optiecontract ondertekenen. Druk het formulier af vanuit het Documentcenter, vul het in en stuur het ons gehandtekend (met natte handtekening) terug via e-mail naar administratie@bolero.be. Zorg ervoor dat voor rekeningen van beleggingsclubs, onverdeeldheden en rechtspersonen, alle vertegenwoordigers gehandtekend hebben.

De waarborgregels die Bolero toepast, worden toegelicht in de informatiebrochure opties.

6. Welke soorten opties kunt u via Bolero verhandelen?

Bij Bolero kunt u online de meeste aandelen- en indexopties kopen en verkopen. Opties met een Europese uitoefenstijl  en in valuta-opties kunnen niet worden uitgeoefend bij Bolero.

7. Welke zijn de marginvereisten voor het schrijven van opties?

Als u opties wilt schrijven, zal Bolero de nodige waarborg of margin vragen. U kunt bij Bolero nooit ongedekt opties schrijven. Voor die waarborg wordt cash op uw rekening of effecten uit uw portefeuille geblokkeerd. Meer informatie over de marginberekening die Bolero gebruikt, vindt u in de informatiebrochure opties

8. Hoe kan ik mijn opties uitoefenen?

U kan een opdracht tot uitoefening van uw opties telefonisch doorgeven via de Bolero Orderdesk op het nummer 02 303 33 00. De uitoefening van een optie zal slechts aanvaard kunnen worden indien u over voldoende liquiditeiten beschikt voor de aankoop van de onderliggende effecten in het geval van een call-optie of over de onderliggende aandelen beschikt in portefeuille voor de verkoop van de aandelen in het geval van een put-optie.

Hou er rekening mee dat u opties Amerikaanse stijl ook voor de vervaldag, gedurende de hele looptijd kunt uitoefenen. Opties met een Europese uitoefenstijl kunnen niet worden uitgeoefend bij Bolero.

Een uitoefening van een optie kan bij Bolero worden aangevraagd tot en met de voorlaatste handelsdag van de optie. Op vervaldatum kan Bolero geen instructies tot uitoefening meer verwerken.

9. Wat houdt de expiratie van mijn opties in?

Opties zijn producten met een bepaalde looptijd. De laatste dag van deze looptijd wordt de expiratiedatum genoemd. Na deze datum vervalt uw recht (als u een optie koopt) en/of uw verplichting (als u een optie schrijft). De optie is dan ongeldig geworden. Als u als koper uw recht niet heeft uitgeoefend tijdens de looptijd, verliest u enkel de premie die u betaald heeft. Als schrijver bestaat uw winst uit de ontvangen premie als de koper zijn recht niet heeft uitgeoefend.

Op expiratiedag gelden er andere sluitingstijden voor de expirerende optieseries. Voor meer informatie hierover kunt u steeds terecht bij de Bolero Orderdesk op het nummer 02 303 33 00 of via info@bolero.be

Opties die zich in-the-money bevinden en niet noodzakelijk als dekking dienen voor geschreven optieposities, worden niet uitgeoefend, maar zullen waardeloos vervallen. Heeft u m.a.w. een optiepositie met een intrinsieke waarde (in-the-money) in portefeuille op vervaldatum, vermijd dan een waardeloze uitboeking door een sluitingstransactie uit te voeren voor de sluiting van de markt of door de optiepositie uit te oefenen. Een uitoefening van een optie kan bij Bolero worden aangevraagd tot en met de voorlaatste handelsdag van de optie. Op vervaldatum kan Bolero geen instructies tot uitoefening meer verwerken.

Opties met een Europese uitoefenstijl kunnen niet worden uitgeoefend bij Bolero.

Meer informatie over opties en een informatiebrochure vindt u op de Bolero-website. Een volledig overzicht van de sluitingstijden per beurs kunt u navragen bij de Bolero Orderdesk op het nummer 02 303 33 00. 

10. Wat gebeurt er als ik als schrijver aangewezen wordt?

Als u geschreven opties bezit, kunt u aangewezen worden via een lotingsysteem ('at random') van de derivatenbeurzen of Bolero onder alle optieverkopers van dezelfde serie, om de onderliggende waarde aan te kopen of te leveren. Bolero zal u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de aanwijzing en zal een afrekeningsnota voor de onderliggende waarden opstellen op basis van de uitoefenprijs. Bolero zal de geleverde waarborg aanwenden om de onderliggende waarde te verkopen (bij geschreven callopties) of aan te kopen (bij geschreven putopties). 

Cashsettlement bij een assignment is eveneens mogelijk afhankelijk van de optiecontractspecificaties: in dat geval worden de koersverschillen verrekend en vindt er geen levering of aankoop van de onderliggende waarde plaats. 

Meer informatie over de assignmentprocedure vindt u onder artikel 37.8 in de Algemene voorwaarden

11. Kan ik enkel calls schrijven door de onderliggende waarde te bezitten?

Via Bolero kan een geschreven call ook gedekt worden door een gekochte call op dezelfde onderliggende waarde, al dan niet aangevuld met cash. Alle waarborgregels leest u in de informatiebrochure opties

 

12. Kan ik met aandelen die ik op Brussel gekocht heb opties schrijven die in Nederland noteren?

U kunt met aandelen die noteren op een andere markt opties schrijven op Amsterdam op voorwaarde dat de ISIN-code van het onderliggende dezelfde is en de optie in dezelfde munt noteert.

13. Kan ik spreadorders doorgeven?

Spreadorders kunt u niet in een keer plaatsen bij Bolero. De verschillende benen van uw optiestrategie moet u als een afzonderlijk order doorgeven.

 

14. Zijn er optiecombinaties mogelijk (stranggle, straddle, …)?

Voor zover de posities in overeenstemming zijn met de waarborgregels kunt u deze steeds innemen. Elk been moet wel als een afzonderlijk order doorgegeven worden. 

15. Wat kan ik met opties bereiken?

Opties worden onder andere gebruikt om: 

 • aandelen of een aandelenportefeuille te beschermen tegen een koersdaling;
 • de aan- of verkoopkoers van een aandeel of een wisselkoers vast te leggen
 • bescherming te bieden tegen een wisselkoersrisico;
 • te anticiperen op een koersstijging of -daling;
 • winst op aandelen vast te klikken;
 • extra rendement op een aandeel of een aandelenportefeuille te behalen;
 • aandelen tegen een interessantere koers aan te kopen of te verkopen.
16. Welke risico's zijn verbonden aan het beleggen in opties?

Met opties kunt u aanzienlijke rendementen realiseren, maar daar staat soms een hoog risico tegenover. Alvorens in opties te beleggen, is het dan ook aan te raden u eerst goed te informeren over deze risico's. Lees er in de Bolero Academy meer over.