Opties

Opties

Veelzijdige mogelijkheden

Bescherming & extra rendement

Als u een optie koopt, verkrijgt u het recht om binnen een vooraf afgesproken periode een zekere hoeveelheid onderliggende waarde aan een bepaalde prijs te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie). Die onderliggende waarde kan gaan van aandelen over valuta tot indexen.De koper van de optie betaalt een optiepremie aan de schrijver. Die laatste gaat bij een calloptie de verplichting aan om het onderliggende te leveren aan de vooraf vastgestelde prijs. De schrijver van een putoptie zal bij uitoefening het onderliggende moeten kopen tegen de uitoefenprijs. 

Kenmerken van opties

Beperkte looptijd

Elke optie heeft een bepaalde expiratiedatum en uitoefenprijs.

Complex product

Een goede kennis is onontbeerlijk: Bolero zorgt voor heel wat educatie.

Brede mogelijkheden

Portefeuillebescherming, indekking koersdalingen, speculatie…

Beleggers gebruiken opties voor verschillende mogelijkheden: om hun portefeuille te beschermen of om te speculeren op een koersstijging of –daling.

Er bestaan zowel opties op aandelen, als op indices, valuta’s en ETF’s. Er bestaan twee verschillende stijlen opties. Die bepalen wanneer de optie uitgeoefend kan worden. Zo kunnen opties van Amerikaanse stijl de hele looptijd uitgeoefend worden, terwijl opties van Europese stijl enkel op expiratiedatum uitgeoefend kunnen worden. De meeste aandelenopties zijn van Amerikaanse stijl, terwijl index- en valutaopties eerder van Europese stijl zijn. 

Om in opties te handelen bij Bolero, moet u een optiecontract tekenen. Dat kan online via het Bolero-webplatform (zoek een effect, klik op "Volledige details" en teken het contract online onder de tab "Opties"). Binnenkort zal u ook op de Bolero-app voor smartphone uw optiecontract online kunnen tekenen. 

Aan het beleggen in opties zijn ook risico’s verbonden. Meer informatie over die risico’s leest u hier.

Waarom beleggen in opties bij Bolero?

Breed palet aan markten

Handel in opties op Euronext, Amerika, Londen & Duitsland.

Scherp makelaarsloon

Handel in opties voor max. € 3 en betaal geen minima.

Ruime mogelijkheden

Handel zowel in aandelen-, index- als valutaopties. Bij Bolero kunt u ook steeds uw opties uitoefenen.

Vraag & Antwoord

1. Op welke markten kan ik in opties handelen?

Opties verhandelen via Bolero is mogelijk op:

 • Euronext Liffe (Brussel, Amsterdam, Parijs);
 • Londen;
 • Duitsland;
 • de Verenigde Staten.
2. Wat zijn de margin- en waarborgvereisten om opties te kunnen verhandelen?

In de Bolero Informatiebrochure opties vindt u alle informatie over de margin- en waarborgvereisten voor opties bij Bolero. 

3. Welke risico’s zijn aan opties verbonden?
 • Debiteurenrisico: Geen, voor transacties op een gereglementeerde beurs. Bij OTC-transacties hangt het risico af van de kredietwaardigheid van de tegenpartij.
 • Liquiditeitsrisico: Matig tot hoog.
 • Muntrisico: Geen voor de effecten in euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de muntontwikkeling ten opzichte van de euro.
 • Renterisico: Matig tot hoog, afhankelijk van de looptijd en structuur van een optie. Rentefluctuaties hebben zowel direct een invloed op de koersontwikkeling van opties als indirect via hun invloed op de onderliggende waarde.
 • Koersrisico: Matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende activa kan de optie haar volledige waarde verliezen.
 • Andere risico's: Laag tot hoog. Bij het schrijven van een optie kunnen de opgenomen verplichtingen in een wanverhouding staan tegenover de ontvangen premie; ook moeten ze in verhouding staan tot de omvang van de onderliggende waarde in de portefeuille.

Meer informatie vindt u in de Brochure Beleggingsvormen.

4. Wat zijn opties?

Een optie is een contract dat aan de houder het recht geeft om gedurende een bepaalde tijd een vooraf vastgestelde hoeveelheid onderliggende waarde (= aandeel of index) te kopen (= calloptie) of te verkopen (= putoptie) tegen een vooraf bepaalde prijs (= de uitoefenprijs). 

De tegenpartij van de houder is de schrijver van de optie. De schrijver gaat de verplichting aan om de onderliggende waarde tegen de vooraf vastgestelde prijs te leveren (= calloptie) of te kopen (= putoptie). 

De koper van een optie betaalt voor het verkrijgen van dit recht een optiepremie. De schrijver ontvangt deze premie in ruil voor het aangaan van de verplichting. Meer uitgebreide informatie over opties vindt u in de Bolero Academy

5. Hoe kan ik als Bolero klant in opties handelen?

Vooraleer u in opties kunt handelen bij Bolero, moet u een optiecontract ondertekenen. Dat kan u online op het Bolero web platform (u zoekt een effect op, u klikt op "Volledige details" en kunt vervolgens onder de tab "Opties" het optiecontract voor uw Bolero-rekening tekenen). Binnen een paar maanden zal u het optiecontract ook online kunnen tekenen via de Bolero apps voor smartphone. 

Enkel voor de Bolero-rekening van een beleggingsclub, onverdeeldheid of rechtspersoon, moet u het optiecontract downloaden uit het Documentcenter en ons volledig ingevuld en gehandtekend door alle titularissen terugbezorgen. 

De waarborgregels die Bolero toepast, worden toegelicht in deinformatiebrochure opties.

6. Welke soorten opties kunt u via Bolero verhandelen?

Bij Bolero kunt u online de meeste aandelen- en indexopties kopen en verkopen. In valuta-opties handelen is niet mogelijk. 

 

7. Welke zijn de marginvereisten voor het schrijven van opties?

Als u opties wilt schrijven, zal Bolero de nodige waarborg of margin vragen. U kunt bij Bolero nooit ongedekt opties schrijven. Voor die waarborg wordt cash op uw rekening of effecten uit uw portefeuille geblokkeerd. Meer informatie over de marginberekening die Bolero gebruikt, vindt u in de informatiebrochure opties

8. Hoe kan ik mijn opties uitoefenen?

In-the-money opties worden de laatste handelsdag automatisch uitgeoefend, tenzij u een opdracht tot sluiting van uw positie gegeven hebt of een verklaring van afstand van uw positie hebt bezorgd aan Bolero. 

Optiecontracten die niet in-the-money zijn, worden niet automatisch uitgeoefend en daarvoor moet u dus een opdracht tot sluiting of uitoefening geven. Wanneer u die opties wenst uit te oefenen, neemt u contact op met de Bolero Orderdesk op 02 303 33 00. 

Hou er rekening mee dat u opties Europese stijl enkel kunt uitoefenen op eindververvaldag terwijl u opties Amerikaanse stijl ook voor de vervaldag, gedurende de hele looptijd kunt uitoefenen. Zorg er steeds voor dat u voldoende provisie hebt op uw Bolero rekening. 

9. Wat houdt de expiratie van mijn opties in?

Opties zijn producten met een bepaalde looptijd. De laatste dag van deze looptijd wordt de expiratiedatum genoemd. Na deze datum vervalt uw recht (als u een optie koopt) en/of uw verplichting (als u een optie schrijft). De optie is dan ongeldig geworden. Als u als koper uw recht niet heeft uitgeoefend tijdens de looptijd, verliest u enkel de premie die u betaald heeft. Als schrijver bestaat uw winst uit de ontvangen premie als de koper zijn recht niet heeft uitgeoefend.

Op expiratiedag gelden er andere sluitingstijden voor de expirerende optieseries. Voor meer informatie hierover kunt u steeds terecht bij de Bolero Orderdesk op het nummer 02 303 33 00 of via info@bolero.be

Long posities die in-the-money zijn op expiratiedatum worden automatisch uitgeoefend. Als u dat niet wenst, moet u tijdig een order tot sluiting van uw positie doorgeven. Dergelijke orders moet u doorgeven ten laatste 15 minuten voor het sluiten van de handel in de expirerende optieserie. 

Meer informatie over opties en een informatiebrochure vindt u op de Bolero-website. Een volledig overzicht van de sluitingstijden per beurs kunt u navragen bij de Bolero Orderdesk op het nummer 02 303 33 00. 

10. Wat gebeurt er als ik als schrijver aangewezen wordt?

Als u geschreven opties bezit, kunt u aangewezen worden via een lotingsysteem ('at random') van de derivatenbeurzen of Bolero onder alle optieverkopers van dezelfde serie, om de onderliggende waarde aan te kopen of te leveren. Bolero zal u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de aanwijzing en zal een afrekeningsnota voor de onderliggende waarden opstellen op basis van de uitoefenprijs. Bolero zal de geleverde waarborg aanwenden om de onderliggende waarde te verkopen (bij geschreven callopties) of aan te kopen (bij geschreven putopties). 

Cashsettlement bij een assignment is eveneens mogelijk afhankelijk van de optiecontractspecificaties: in dat geval worden de koersverschillen verrekend en vindt er geen levering of aankoop van de onderliggende waarde plaats. 

Meer informatie over de assignmentprocedure vindt u onder artikel 37.8 in de Algemene voorwaarden

11. Kan ik enkel calls schrijven door de onderliggende waarde te bezitten?

Via Bolero kan een geschreven call ook gedekt worden door een gekochte call op dezelfde onderliggende waarde, al dan niet aangevuld met cash. Alle waarborgregels leest u in de informatiebrochure opties

 

12. Kan ik met aandelen die ik op Brussel gekocht heb opties schrijven die in Nederland noteren?

U kunt met aandelen die noteren op een andere markt opties schrijven op Amsterdam op voorwaarde dat de ISIN-code van het onderliggende dezelfde is en de optie in dezelfde munt noteert.

13. Kan ik spreadorders doorgeven?

Spreadorders kunt u niet in een keer plaatsen bij Bolero. De verschillende benen van uw optiestrategie moet u als een afzonderlijk order doorgeven.

 

14. Zijn er optiecombinaties mogelijk (stranggle, straddle, …)?

Voor zover de posities in overeenstemming zijn met de waarborgregels kunt u deze steeds innemen. Elk been moet wel als een afzonderlijk order doorgegeven worden. 

15. Wat kan ik met opties bereiken?

Opties worden onder andere gebruikt om: 

 • aandelen of een aandelenportefeuille te beschermen tegen een koersdaling;
 • de aan- of verkoopkoers van een aandeel of een wisselkoers vast te leggen
 • bescherming te bieden tegen een wisselkoersrisico;
 • te anticiperen op een koersstijging of -daling;
 • winst op aandelen vast te klikken;
 • extra rendement op een aandeel of een aandelenportefeuille te behalen;
 • aandelen tegen een interessantere koers aan te kopen of te verkopen.
16. Welke risico's zijn verbonden aan het beleggen in opties?

Met opties kunt u aanzienlijke rendementen realiseren, maar daar staat soms een hoog risico tegenover. Alvorens in opties te beleggen, is het dan ook aan te raden u eerst goed te informeren over deze risico's. Lees er in de Bolero Academy meer over.